Доклад към Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

 

ДО

Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ

МИНИСТЪР НА

ПРАВОСЪДИЕТО

 

 

Д  О  К  Л  А  Д

от

ПЕТКО ПЕТКОВ – ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО И РЪКОВОДИТЕЛ НА РАБОТНАТА ГРУПА

 

ОТНОСНО:  Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

 

                                              

         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

 

Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. Проектът е изготвен от междуведомствена работна група, с участието на представители на органите на съдебната власт, на Висшия съдебен съвет и на практикуващи вещи лица, създадена с Ваша Заповед № ЛС 04-2002 от16.12.2014 г., копие от която прилагам.

Причината, поради която се налага,  министърът на правосъдието да издаде предложената Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, е отмяната от Върховния административен съд на Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

С Решение № 2305 от 18.02.2014 г. Върховният административен съд (ВАС) отмени изцяло Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица с мотиви, че е издадена от министъра на правосъдието в противоречие с материалноправни разпоредби и при съществени нарушения на административнопроизводствените правиланеспазване на 14-дневния срок за публично обсъждане, както и липсата на доклад и анализ за съответствие с

общностното право. Решението е обжалвано пред петчленен състав на ВАС, който, със свое Решение № 11 727 от 06.10.2014 г. е потвърдил  първоинстанционното решение. Решението на петчленния състав е окончателно.

Съгласно чл. 195, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс подзаконовият нормативен акт се смята за отменен от деня на влизането в сила на съдебното решение. Алинея 2 на същата разпоредба предвижда, че правните последици, възникнали от подзаконов нормативен акт, който е отменен, се уреждат служебно от компетентния орган в срок не по-дълъг от три месеца от влизането в сила на съдебното решение.

 

Предложената подзаконова уредба като цяло има за законова рамка действащата към момента глава двадесет и първа „Вещи лица и преводачи“ на ЗСВ.

Проектът на Наредба се издава на основание чл. 403, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Наредбата има за цел да уреди материята относно вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица от министъра на правосъдието в рамките на делегацията, която Закона за съдебната власт му предоставя.

Проектът на наредба е структуриран в пет глави. В глава първа се съдържат общите положения на нормативния акт. Глава втора урежда условията, на които трябва да отговарят специалистите, утвърдени за вещи лица. Глава трета регламентира реда и сроковете за предложения за включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица, както и реда за отписването им. В глава четвърта са уредени условията и реда за определяне и изплащане на възнагражденията на вещите лица. Етичните правила за поведение на вещите лица се съдържат в глава пета.

В основната си част предложеният проект следва нормативните решения, съдържащи се в отменената Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

 

По-съществените нови положения се свеждат до следното:

1.     Във връзка с организацията на дейността на вещите лица:

Предлага се отмяна на принципа на случайния подбор при назначаване на вещите лица, както и отпадане на задължението за водене на експертно деловодство за извършените от вещите лица експертизи.

Мотиви:

-         Принципът на случайния подбор при назначаването на вещи лица е отменен в ЗСВ през 2011 г. (ДВ, бр. 1 от 2011 г.). С оглед привеждане на съответния текст от Наредбата в съответствие с разпоредбата на чл. 396, ал. 1 от ЗСВ е предложена отмяна на този принцип и в проекта на Наредбата.

-         Практически нецелесъобразно е съществуването на експертно деловодство за извършените експертизи, което само излишно натоварва вещите лица с тази дейност, чийто резултат не се ползва от никого.

 

2.     Във връзка с възнагражденията на вещите лица:

-         Предвижда се възможност, разходите за пътни, дневни и квартирни, необходими за изготвяне на възложената експертиза, да могат да бъдат изплатени на вещото лице и авансово с писменно разпореждане на органа, назначил експертизата.

-         Увеличава се възнаграждението на вещото лице, което му се дължи при отлагане на делото по независещи от него причини, в размер от 15 на не по – малко от 20 лв.

-         Увеличава се размерът на почасовото възнаграждение на вещите лица, като вместо досегашният размер от 5 лв., същото се определя като 2,3% от установената минимална работна заплата за страната към датата на възлагане на експертизата.

-         Увеличава се размерът на разходите за една нощувка от 35 на 50 лв.;

-         Предлагат се нова уредба по отношение реда и срока за изплащане на възнаграждението и разходите на вещото лице, което да се извършва  въз основа на писмено разпореждане на  органа, който го е назначил. Сумите ще се изплащат по банков път, като изрично е предвидено, това да става в срок до 60 дни от приемането на експертизата. Сумите ще се  изплащат от  депозит или от бюджета на органа, назначил експертизата.

-         Плащането на сумите се извършва след представяне от вещото лице на документ, съдържащ реквизитите по чл.7 от Закона за счетоводството.

-         Наредбата предвижда, че ако органът, възложил експертизата, откаже да приеме заключението по причини, за които вещото лице отговаря, определеното възнаграждение да не му се изплаща. Отказът се мотивира.

-         При намаление на възнаграждението на вещото лицеорганът, назначил експертизата, е задължен да посочи мотиви.

 

Мотиви:

-         Размерите на възнагражденията и на разходите на вещите лица за извършване на експертизата са определени с Наредба № 1 от 16.01.2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. С цел актуализиране на техния размер е изготвено настоящето предложение за увеличение на размера на възнагражденията и на някои от разходите на вещите лица, за извършване на експертизата. Предвижда се почасовото възнаграждение на вещите лица да е в размер на 2,3% от минималната работна заплата (МРЗ) за страната, вместо досегашния размер от 5 лв. Във връзка с увеличението на МРЗ от 01.01.2015 г. на 360 лв. и от 01.07.2015 г. на 380 лв., възнаграждението за всеки действително отработен час на вещите лица се предвижда да е съответно 8,28 лв.  от 01.01.2015г. и 8,74 лв. от 01.07.2015 г. Актуализират се и размерите на възнаграждението на вещото лице, което му се дължи при отлагане на делото по независещи от него причини, от 15 на не по – малко от 20 лв., както и разходите за една нощувка от 35 на 50 лв. Предвидените изменения следва да се осъществят в рамките бюджетите на  съответните ведомства.

-         За улеснение на вещите лица Наредбата предвижда възможност и за авансово заплащане на разходите за пътни, дневни и квартирни.

-         С цел избягване забавянето при изплащане на възнагражденията на вещите лица, в наредбата изрично е предвидено, това да става в срок до 60 дни от приемането на експертизата.

-         За охраняване интересите на вещото лица наредбата предвижда, органът, назначил експертизата, да мотивира отказа за изплащане на  дължимото възнаграждение, (когато не приема заключението по причини, за които вещото лице отговаря), както и намаляването на възнаграждението.

 

3.     Във връзка с привеждане в съответствие на Наредбата с чл. 49 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС):

Във връзка с регламентираните в Наредбата изисквания, на които трябва да отговарят лицата, желаещи да бъдат включени в списъците за вещи лица, се урежда възможността за гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, да бъдат вписвани като вещи лица, без да имат постоянно пребиваване в Република България. Член 49 от ДФЕС е една от фундаменталните разпоредби на правото на ЕС, която забранява, като ограничение на свободата на установяване, всяка дискриминация, основана на гражданството и произтичаща от националното законодателство.

Не съществуват други относими актове на ЕС, с които урежданата материя трябва да бъде хармонизирана.

 

4.     Други предложения:

Допълването на Приложение № 1 „Съдебни експертизи по класове и видове“ с нови видове и класове експертизи, както и прецизирането на съдържанието на Приложение № 2 – „Справка декларация“, с която вещите лица се отчетат пред органа, назначил експертизата, са извършени с цел улеснение на органите, които назначават експертизата и изплащат възнаграждението на вещите лица.

 Предлагам проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, който, в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове да бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието. В същото време и в съответствие с чл. 403, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проектът на Наредба ще бъде изпратен за съгласуване на ВСС.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

 

ЗАМЕСТНИК – МИНИСТЪР И

РЪКОВОДИТЕЛ НА РАБОТНАТА ГРУПА:

 

                                                                               ПЕТКО ПЕТКОВ