Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  П Р А В О С Ъ Д И Е Т О

Проект 

НАРЕДБА № …… от …………….2015 г. ЗА ВПИСВАНЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА  

                                                

Глава първа

         ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ    

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат:

1. редът и сроковете за предложения за включване и промени на списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица;

2.  условията, на които трябва да отговарят специалистите, утвърдени за вещи лица;

3.  условията и редът за определяне възнагражденията на вещите лица.

(2) Наредбата се прилага за специалисти, утвърдени за вещи лица, назначени от органите на съдебната власт, органите на досъдебното производство, както и тези по изпълнителни дела.

  

Чл. 2. Дейността на вещите лица при извършване на съдебни експертизи се основава на следните принципи:

1. законност;

2. процесуална и познавателна независимост на вещото лице;

3. научна обоснованост на средствата и методите, използвани при експертното изследване;

4.добросъвестност, обективност, всестранност и пълнота на експертното изследване;

5. поверителност и спазване на професионалната етика.

Чл. 3.  Експертната дейност включва:

1. организацията на процесуалната и познавателната дейност на субектите на съдебната експертиза;

2. научните изследвания в областта на съдебните експертизи;

3. научно-методическото обезпечаване на съдебната експертиза;

4. професионалната подготовка и повишаването на квалификацията на вещите лица. 

Чл. 4. Съдебните експертизи по класовеи видове са определени в приложение № 1.

Чл. 5.  (1) Съобразно  процесуалната си организация съдебните експертизи са:

1.  еднолични и колективни;

2.  еднородни и комплексни;

3.  първоначални, допълнителни и повторни.

(2) Експертизите са колективни, когато за извършването им е необходимо участието на две или повече вещи лица.

(3) Експертизите са еднородни, когато за решаването на задачите им се използват знания от една научна област. Експертизите са комплексни, когато за решаването на задачите им се използват знания от различни научни области.

Чл. 6.  (1) Вещото лице има свободен достъп и може да прави справки по делото, по което е назначено, да получава копия от книжа и сведения с предимство в съда, прокуратурата, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби и навсякъде, където е необходимо, само въз основа на качеството си на вещо лице, което удостоверява чрез представяне на карта за вещо лице.

(2) Съдът, прокуратурата, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната са длъжни да оказват съдействие на вещите лица.

(3) Всички държавни органи, юридически лица и граждани, при които се намират материали, необходими за експертизата, са длъжни да осигурят достъп на вещото лице до тях съобразно достъпа до съответното ниво на класифицирана информация, коетото притежава, както и да оказват необходимото съдействие за изпълнение на задачите на експертизата.

(4) Когато за извършване на експертиза е определено вещо лице, което е служител на Министерството на вътрешните работи (МВР), органът, назначил експертизата, изпраща всички материали, необходими за извършване на експертизата в съответната структура на МВР.

Глава втора
УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ
ЗА ВЕЩИ ЛИЦА  

Чл. 7.  За вещо лице може да бъде утвърдено дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания:

1. притежава степен на образованиеили професионална квалификация съответна на вида експертиза, за която се назначава; за вещи лица, които са служители на МВР – завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;

2. има най-малко 5 години стаж по специалността; за вещи лица, които са служители на МВР – успешно завършен период на изпитване по реда и при условията на Закона за Министерството на вътрешните работи;

3. не е осъждано за престъпление от общ характер;

4. не е лишено от право да упражнява професия или дейност;

5. не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт;

6. има разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български  гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Глава трета
РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ПРОМЕНИ НА СПИСЪЦИТЕ НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА. РЕД ЗА ОТПИСВАНЕ НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА  

Чл. 8. (1) За всеки съдебен район на окръжен и административен съд, както и за специализирания наказателен съдсе съставят списъци на специалистите, утвърдени за вещи лица.

(2) Върховният касационен съд, Върховният административен съд, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и Националната следствена служба при необходимост утвърждават отделни списъци за нуждите на своята дейност.


Чл. 9.(1) Предложения за включване на специалисти в списъците на вещи лица се правят от ръководителите на държавни органи и на техни структури, на органи на местно самоуправление, на съсловни и други организации и на научни институти.

(2) Предложение за включване могат да правят лично и кандидатите за вещи лица.

(3) Предложенията за включване в списъците по чл. 8, ал. 1 се правят до председателя на съответния окръжен или административен съд и до председателя на специализирания наказателен съд.

(4) Предложенията за включване в списъците по чл. 8, ал. 2 се правят до всеки административен ръководител на съответния орган на съдебната власт.

(5) Правоимащите  по  ал. 1, преди да направят предложение, обсъждат качествата на кандидатите съобразно основните принципи по чл. 2 и изискванията по чл. 7 след събеседване с кандидата.

(6) Предложение се прави при наличие на писмено съгласие от специалиста.

Чл. 10. Лицето, което кандидатства за вещо лице, подава пред органа по чл. 9, ал. 3 и 4 заявление на хартиен и електронен носител.

Чл. 11.  За вписването в списъка на вещите лица кандидатите представят към заявлението следните документи:

1. лична карта - копие;

2. диплом за завършена степен на образование или професионална квалификация  – нотариално заверено копие; за вещи лица, които са служители на МВР – документи за завършено специално обучение в Академията на МВР или Научноизследователския институт по криминалистика и криминология на МВР;

3. свидетелство за съдимост;

4. декларация - съгласие на кандидата за вписването му в списъците на вещи лица;

5. документи, свързани със стаж по специалността: нотариално заверено копие на трудова или служебна книжка, а за лицата със свободни професии - доказателство за регистрацията или за вписването им, удостоверяващи стаж по специалността не по-малко от 5 години;

6.  декларация, че лицетоне е поставено под запрещение, не е лишено от право да упражнява професия или дейност;

7. разрешение за постоянно пребиваване в Република България, ако лицето не е български чужд гражданин или гражданин на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.;

8.   удостоверение за достъп до класифицирана информация;

9. декларация, че кандидатът не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт.

Чл. 12.(1) В предложенията се вписват трите имена на специалиста,  адрес и телефон за връзка,  данни за неговото образование, специалност, както и за неговата месторабота и за заеманата длъжност (ако има такива), продължителността на трудовия му стаж, стажът му като вещо лице и допълнителната квалификация.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват със съответните документи, които се прилагат към предложението.

Чл. 13. (1) Списъците по чл. 8, ал. 1 се утвърждават от комисия в състав: председателят на апелативния съд или определен от него съдия, председателят на апелативния специализиран наказателен съд или определен от него съдия, апелативният прокурор или определен от него прокурор, ръководителят на апелативната специализирана прокуратура или определен от него прокурор, председателят на окръжния съд, председателят на специализирания наказателен съд, окръжният прокурор, ръководителят на специализираната прокуратура и председателят на административния съд.

(2) Списъците по чл. 8, ал. 2 се утвърждават от комисия в състав: председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен съд, главният прокурор.

(3) Членовете на комисията трябва да изпълняват своята дейност безпристрастно.

(4) Утвърдените списъци се изпращат на министъра на правосъдието за обнародване в „Държавен вестник“ и за публикуване в интернет.


Чл. 14.(1) Предложения за изменение и допълнение на утвърдените списъци на вещи лица се правят до края на септември на съответната календарна година.

(2) До края на октомври комисиите по чл. 13, ал. 1 и 2 актуализират списъците.

(3) До 15 ноември списъците се изпращат на министъра на правосъдието за обнародване в "Държавен вестник" и за публикуване в интернет.

(4) Промени в списъците могат да се правят и през текущата година.

Чл. 15.  (1) На вписаните и утвърдени в списъците вещи лица органите по чл. 9, ал. 3 и 4 издава „карта за вещо лице“ по образец, утвърден с решение на Висшия съдебен съвет.

         (2) В картата се вписват трите имена на вещото лице и идентификационен номер.

(3) Идентификационният номер на вещото лице се генерира автоматично от специализиран софтуер за мониторинг и контрол на дейността на вещите лица от поредния номер на вписването, при първото въвеждане на данните за това вещо лице по одобрен от съответен съдебен орган списък.

(4) Органите по чл. 9, ал. 3 и 4 водят електронен регистър или хартиен регистър за издадените карти.

Чл. 16.(1) Предложения за отписване могат да правят лицата по чл. 7, ал. 1 и административните ръководители на съответните органи на съдебната власт.

(2) При получаване на информация за настъпване на обстоятелството по чл. 7, т. 3 административните ръководители на съответните органи на съдебната власт правят предложение до комисиите по чл. 13, ал. 1 и 2за отписване на вещите лица.

Чл. 17.(1) Специалист, включен в списъка на вещите лица, може да бъде отписан:

1. по негово желание;

2. ако не отговаря на изискванията по чл. 7, т. 3, 4 и 6;

3. при смърт;

4. при трайна фактическа невъзможност да работи по конкретни задачи повече от 6 месеца;

5. при трайно поведение, което не отговаря на принципите по чл. 2;

6. когато многократно безпричинно отказва да му бъде възложена работа;

7.  при неспазване на етичните правила за вещи лица;

 8. при многократно освобождаване на вещото лице от възложената задача поради несвоевременно изготвяне на заключението.

(2) Отписването се извършва с решение на комисиите по чл. 13, ал. 1 и 2 .

(3)  След отписване на вещото лице, то е длъжно да върне служебната си карта на органите по чл. 9, ал. 3 и 4, което се отбелязва в съответния регистър.


Глава четвърта

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ВЕЩИТЕ ЛИЦА

Чл. 18. Условията и редът за определяне възнагражденията на вещите лица се прилагат за експертизи, назначени по наказателни, граждански, административни и изпълнителни дела.

Чл. 19. Вещото лице има право на възнаграждение за извършената експертиза, както и направените разходи за използваните материали, консумативи, пособия, технически средства, машинно и компютърно време и други необходими разходи.


Чл. 20.  (1) На вещото лице, включително и когато е служител на МВР, се заплащат разходите за пътни, дневни и квартирни, необходими за изготвяне на възложената експертиза, от органа, назначил експертизата съгласно размерите, предвидени в  Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г., (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.) и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г., (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.) .

(2) Пътни, дневни и квартирни пари се заплащат за всяко явяване на вещото лице пред органа, назначил експертизата или пред органа, който го е призовал.

(3) Разходите за пътни, дневни и квартирни, необходими за изготвяне на възложената експертиза, могат да бъдат изплатени на вещото лице и авансово с писмено разпореждане на органа, назначил експертизата.

Чл. 21.  При явяване на вещо лице и отлагане на делото по независещи от него причини на същото, освен разходите се заплаща и възнаграждение в размер не по – малко от 20 лв.

 

Чл. 22.  Когато за извършването на експертиза е определено вещо лице, което е служител на МВР, органите, назначили експертизата, заплащат на министерството направените разходи за труд и консумативи и режийните разноски.


Чл. 23. (1) При определяне на  възнагражденията   органът, възложил експертизата, съобразява и преценява:

1. сложността и спецификата на поставените задачи;

2. компетентността и степента на квалификация на вещото лице;

3. времето, необходимо за извършване на експертизата;

4. обема на извършената работа;

5. необходимите разходи за извършването на експертизата, като употреба на материали, консумативи, използвани пособия, съоръжения и други;

6. други условия, оказващи влияние върху заплащането за извършената работа, в това число срочност на изпълнението, работа в почивни дни и национални празници.

(2) Обстоятелствата по ал. 1 се установяват от органа, назначил експертизата въз основа на  справка – декларация от вещото лице съгласно приложение № 2.

(3) При извършване на експертиза от вещо лице, което е служител на МВР, разходите за труд и консумативи и режийни разноски се установяват със сметка по образец, утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи.

(4) Когато експертизата е изготвена от повече от едно вещо лице, възнаграждението по ал. 1 се заплаща на всяко едно от тях.

(5) Ако вещото лице не представи документи за разходите, те се заплащат по преценка на органа, назначил експертизата.

Чл. 24. (1) За всеки действително отработен час се заплаща възнаграждение в размер  2,3% от установената минимална работна заплата за страната към датата на възлагане на експертизата.

(2) Броят на действително отработените часове се установява от справка - декларация съгласно приложение № 2 или от сметката по чл. 23, ал. 3.

Чл. 25.(1) За особено сложни и специфични експертизи, извършени от висококвалифицирани вещи лица, възнаграждението може да бъде увеличено до 100 %.

(2) За експертизи, извършени в почивни дни и национални празници, възнаграждението може да бъде увеличено до 100 %.

Чл. 26. (1) Изготвената експертиза се представя заедно със справка -декларация, към която се прилагат документи за извършените разходи или със сметката по чл. 23, ал. 3.

(2)  Не се признават за разходи, освен за случаите по чл. 23, ал. 1, т. 6 - по преценка на органа, който я е назначил:

1. разходи за билет за самолет, освен когато командировката е в чужбина;

2. пътни разходи без представяне на билет или друг документ, удостоверяващ извършения разход;

3.  разходи за една нощувка над 50 лв.

(3) Ако прецени, че са налице основания да увеличи първоначално определеното възнаграждение, органът, възложил експертизата, определя окончателно възнаграждение.

 (4) Ако вещото лице не представи справка - декларация или ако органът, възложил експертизата, прецени, че няма основание да увеличи възнаграждението, то остава в първоначално определения му размер.

Чл. 27. (1)  Възнаграждението и разходите на вещото лице се изплащат  въз основа на писмено разпореждане на  органа, който го е назначил. Сумите се изплащат по банков път в срок до 60 дни от приемането на експертизата.

(2)  Сумите се  изплащат от депозит или от бюджета на органа, назначил експертизата. Плащането на сумите се извършва след представяне от вещото лице на документ, съдържащ реквизитите по чл. 7 от Закона за счетоводството.

(3) Ако органът, възложил експертизата, откаже да приеме заключението на вещото лице по причини, за които вещото лице отговаря, определеното възнаграждение не му се изплаща. Отказът се мотивира.

 (4) При наличие на основание по чл. 23, ал. 1 органът, назначил експертизата, може да промени размера на възнаграждението на вещото лице. За извършените корекции се посочват мотиви.

 

Чл. 28. (1) Когато експертизата е назначена по искане на страни, които не са освободени от заплащане на разноски, възнаграждението се определя предварително с първоначален депозит, който се внася по сметката на органа, назначил експертизата.

(2) По дела, по които страните са освободени от разноски, се определя първоначално възнаграждение  по чл. 24, ал. 1.

(3) Първоначално възнаграждение в минималния му размер може да се определи и в случаите по ал. 1 по преценка на органа, възложил експертизата.

(4) Възнаграждение се определя и за устно допълнение към експертизата.

 

Чл. 29. Ако прецени, че са налице основания за намаляване на първоначално определеното възнаграждение, органът, възложил експертизата, определя окончателно възнаграждение. За намалението на възнаграждението се посочват мотиви.

Чл. 30.  Пътните, дневните и квартирните пари, свързани с изготвяне на експертизата, се заплащат  от внесения депозит, съответно от сумите по бюджета.

 

Чл. 31. (1) Вещото лице започва дейността по извършване на експертизата, след като е внесен депозит за заплащане на труда му.

(2) Възнаграждението на вещото лице не може да се определя под условие или да се обвързва с изхода от решаването на делото.

 

Чл. 32.  Висшият съдебен съвет осъществява контрол за изразходваните средства  от органите на съдебната власт за изплащане на възнаграждения и необходимите разходи на вещите лица.

Глава пета
ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ  

 

Чл. 33.  (1) Вещото лице няма право да разпространява информацията за обстоятелствата, фактите и документите, които са му станали известни в хода на съдебната експертиза.

(2) При прекратяване на функциите си вещото лице не е освободено от задължението си да пази тайна, свързана с дейността му като вещо лице.

 

Чл. 34.  Вещото лице е длъжно да извърши експертизата добросъвестно съобразно поставените му задачи, като използва съвременните постижения в съответната научна област.

Чл. 35. Вещото лице не може да приема каквито и да са подаръци, услуги, ангажиране по други дела, ангажиране за работа, услуги или консултации от страна по делото или нейни представители до приключване на делото.

Чл. 36Вещото лице популяризирадейността си по начин и със средства, които дават вярна представа за неговата компетентност и възможностите на съответния вид експертиза.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

    

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Вещо лице“ е специалист със специални знания и умения, включен в списък по чл. 398 от Закона за съдебната власт, както и специалист със специални знания и умения, който е назначен  при  условията на чл. 396, ал. 2 от Закона за съдебната власт.

 

    2. „Необходими разходи“ са разходите, използвани за материали, консумативи, съоръжения и други, без които експертизата не може да бъде изготвена.

 

3. „Действително отработен час“ е времето за извършване на: оглед на обекти, събиране на образци за сравнително изследване, измерване, преглеждане на документи, справки в архиви, участие в назначени процесуални действия, експерименти, изследвания, анализи и други дейности, необходими за изготвяне на експертизата.

 

4. „Експертиза“ е процесуално регламентирана дейност, извършвана по искане на компетентния орган от лица, които притежават специални знания и умения за изследване на определени обекти или други обстоятелства, свързани с изясняването на определени обстоятелства.

 

5.  „Образци за сравнително изследване“  са еднородни материални обекти с обекта на изследване и се използват в хода на идентификационните експертизи за обосноваване наличието или липсата на тъждество на един обект със самия него.

 

6. „Специални знания“ са тези знания, които отговарят едновременно на следните изисквания: не са юридически, с изключение на тези, които се отнасят до чуждестранно законодателство и практика; не са общоизвестни; получени са в резултат на теоретична подготовка и практически опит по определена научна дисциплина.

 

7. “Познавателна независимост“ е самостоятелност при избора на методи и средства, използвани при експертното изследване.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА           

§ 2.Тази наредба се издава на основание  чл. 403, ал. 1 от Закона за съдебната власт.

 

                                                               Приложение № 1  към чл. 4        Съдебни експертизи по класове и видове            
   

 

     1. Клас "Криминалистични експертизи"     

Видове:      1.1. Криминалистични експертизи на писмени доказателства      1.2. Трасологични експертизи      1.3. Съдебно-балистични експертизи      1.4 . Дактилоскопни експертизи      1.5. Биометрични криминалистични експертизи

 

  

     2. Клас "Съдебномедицински експертизи"     

Видове:      2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп      2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди      2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския      произход      2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека      2.5. Съдебномедицинска експертиза по писмени данни      2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве

 

     3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"     

Видове:      3.1. Съдебно-психиатрична експертиза      3.2. Съдебно-психологична експертиза      3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза      3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни

 

         4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"     

Видове:      4.1. Съдебно-счетоводна експертиза      4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза      4.3. Съдебно-стокова експертиза

 

     5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"     

Видове:      5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза      5.2. Съдебна автотехническа експертиза      5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза      5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза      5.5. Съдебна строително-техническа експертиза      5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза      5.7.Съдебно – енергийна експертиза

 

 

     6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"     

Видове:      6.1. Съдебно-ботаническа експертиза      6.2. Съдебно-зоологическа експертиза      6.3. Съдебно-микробиологична експертиза      6.4. Съдебно-ентомологична експертиза      6.5. Съдебно – екологична експертиза

 

     7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"     

Видове:      7.1. Съдебно-химическа експертиза      7.2. Съдебно-физическа експертиза      7.3. Съдебна физико-химическа експертиза

 

     8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"     

Видове:      8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза      8.2. Съдебно-агротехническа експертиза

 

     9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"

 


    10. Клас „Оценителни експертизи“

 

 

    11. Клас  „Други съдебни експертизи“.

 

                

 

 Приложение № 2 към чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2

 

 

СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № …….. от 2015 г.

за

вписването, квалификацията и възнагражденията на

вещите лица

 

от ............................................................................................................................................................................................................................. ,

ЕГН ................................................ , пост. адрес ..................................................................................................................................... , 

тел./факс .................................................... , моб. ...................................................... , e-mail: .......................................................... ,

     

 

назначен за вещо лице по ........................................................................... №  ......................................................  / ....................................... г.

на .....................................................................................................................................................................................................................................................

(орган назначил експертизата)

  

 

ДД.ММ.ГГ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (ЛВ.)

РАЗХОДИ (ЛВ.)

НА ЧАС

ВРЕМЕ

СУМА

ВИД

СУМА

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

   12

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОЙНОСТ

 

СТОЙНОСТ

 

  

 

 Добавка за особено сложна и специфична експертиза:

…...................         стойност (лв.).

 

Добавка за експертиза, извършена в почивни дни

или национални празници:

 

………………..     стойност (лв.).

 

Обща сума за плащане ......................  лв.,

дължими от бюджета / набирателната сметка.

 

 

Сумата да бъде преведена по сметка с IBAN ................................................................................................................... , банков код ....................................................... ,

  при банка    .................................................................................................................................................................................................................................. ,

 

 

ИЗВЕСТНА МИ Е НАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 313 НК.

 

Гр. ....................................................

 

 

Вещо лице: ……..............................................

Дата: .....................................................

 
         
 

 

                                                МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО:

 

                                                                                    ХРИСТО ИВАНОВ