Определение на ВАС Осмо отделение по адм. д. № 3367 / 2013 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
по хода на делото

София, 03.04.2013Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦВЕТАНКА ТАБАНДЖОВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕМИЛИЯ МИТКОВА
КАЛИН КУМАНОВ

 

при секретар   и с участието
на прокурора   изслуша докладваното
от председателя ЦВЕТАНКА ТАБАНДЖОВА
по адм. дело № 3367 / 2013.

Производството е по реда на чл.185 и сл. от Администартивнопроцесуалния кодекс.
Постъпила е жалба от Сдружение с нестопанска цел "СЕФИТА" със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Генерал Михаил Кутузов" № 43, представлявано от Веселина Георгиева Попова, Сдружение "Евроцентър за повишаване квалификацията на експерти и оценители" със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Три уши" № 10, ет. 3, офис 9, представлявано от Людмил Крумов Андреев, Любомир Петров Герджиков, Емилия Антова Петрова, Веселина Георгиева Попова, Стефан Николов Кънчев, Таси Ценов Беляшки, Стоян Делчев Гешев, Спас Георгиев Милчев, Меглена Петрова Желенска, Николай Стоянов Желенски, Ангел Харизанов Ковачев, Николина Илиева Ножарова, Петра Володиева Иванова и Красимир Енчев Хаджиминчев, всички със съдебен адрес гр. София, ж.к. "Красно село", бл.189, вх.Б, ет.3, ап. 11, чрез пълномощника им адв. Йорданка Николова Тодорова, срещу Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр.98 от 11.12.2012г. Изложени са твърдения за незаконосъобразност на наредбата като цяло, за липса на компетентност и фактически грешки в отделни части, непълнота на текстове и противоречие с европейски правни норми и добри практики. Иска се да бъде отменена изцяло. В случай, че не бъде уважено това искане, молят да бъдат отменени следните членове от наредбата: чл.чл.4, 5, 6, 7, 27 и цялата глава пета, чл. 14, ал.1, 17, 19, ал.1 и 2, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, ал.2, 34 и 35 по изложените в жалбата съображения.
Към съпроводително писмо изх. № 94-00-10/21.02..2013г. на Министерство на правосъдието са приложени доказателства, съставляващи административната преписка.
Посочената в жалбата наредба е подзаконов нормативен акт и съгласно чл.185, ал.1 от АПК, може да се оспорва пред съд. Компетентният за това съгласно чл.191, ал.1 от АПК е тричленен състав на Върховния административен съд. Налице е правен и личен интерес от обжалване, тъй като според чл.186, ал.1 от АПК право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Записът в цитираната разпоредба е императивен и категорично сочи за осъществяване на непосредствен, пряк и личен правен интерес като предпоставка за оспорване на подзаконов акт. Наличието на такъв според чл.159, т.4 от АПК е основание за допустимост на подадената жалба.
При извършената служебна проверка се установяви, че жалбата отговаря на задължителните изисквания, посочени в чл. 150, ал. 1, т. 1-8 от АПК. Представени са приложенията по чл. 151 АПК, поради което жалбата е редовна. Направени са доказателствени искания по смисъла на чл.150, ал.2 от АПК.
С оглед на гореизложеното следва да бъде прието, че подадената жалба е редовна, отговаря по форма и съдържание на условията в чл.150, ал.1 от АПК. Оспорването на подзаконов нормативен акт не е ограничено със срок.
На основание чл. 188 вр. с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК оспорването следва да бъде съобщено чрез обявление в "Държавен вестник" и в интернет страницата на Върховния административен съд.
При условията на чл.196 във вр. с чл.154,ал.1 от АПК следва да бъдат конституирани като страни по делото жалбоподателите и като ответник Министерство на правосъдието.
Предвид гореизложеното и на основание чл.196 от АПК и чл.188 във връзка с чл.181 от АПК Върховният административен съд, осмо отделение,

ОПРЕДЕЛИ:

ОСПОРВАНЕТО да се съобщи чрез обявление, съдържащо оспорения административен акт и номера на образуваното дело в „Държавен вестник”, в Интернет страницата на Върховния административен съд и се постави обявление на определеното за това място в сградата на Върховния административен съд.
КОНСТИТУИРА като страни по делото жалбоподателите: Сдружение с нестопанска цел "СЕФИТА" със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Генерал Михаил Кутузов" № 43, представлявано от Веселина Георгиева Попова, Сдружение "Евроцентър за повишаване квалификацията на експерти и оценители" със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Три уши" № 10, ет. 3, офис 9, представлявано от Людмил Крумов Андреев, Любомир Петров Герджиков, Емилия Антова Петрова, Веселина Георгиева Попова, Стефан Николов Кънчев, Таси Ценов Беляшки, Стоян Делчев Гешев, Спас Георгиев Милчев, Меглена Петрова Желенска, Николай Стоянов Желенски, Ангел Харизанов Ковачев, Николина Илиева Ножарова, Петра Володиева Иванова и Красимир Енчев Хаджиминчев, всички със съдебен адрес гр. София, ж.к. "Красно село", бл.189, вх.Б, ет.3, ап. 11, всички представлявани от адв. Йорданка Тодорова и като ответник - Министерство на правосъдието, които да се призоват за съдебното заседание, насрочено за 13.11.2013г. от 11.00 ч.
Определението не подлежи на обжалване.

 

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Цветанка Табанджова
секретар: ЧЛЕНОВЕ: /п/ Емилия Миткова
/п/ Калин Куманов