Писмо до Висшия Съдебен Съвет относно предвиждани мероприятия, касаещи подобряване дейността на вещите лица от 23.11.2011 г.

Изх. № 087 / 23.11.2011 г.

                                                                      ДО

                                                                      ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА

                                                                      РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО: Предвиждани мероприятия и промени, касаещи подобряване на дейността на вещите лица при възлагане на съдебни експертизи; 


                                     Уважаеми дами и господа,
 
          Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи преимуществено в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти. 
          Ръководството на Сдружението периодично анализира и обобщава проблематиката, касаеща изпълнението на съдебни експертизи. 
          За установеното нееднократно сме Ви информирали – относно конкретни проблеми и конфликти, които произтичат от регулацията и наложената практика в отношенията между възлагащи органи от досъдебното производство и съда – от една страна, и назначаваните за вещи лица – от друга, имащи за резултат влошаване качеството на експертната дейност, а също и ограничаване приноса й за ускоряване и подобряване на съдебния процес. 
          За периода от създаването на Сдружениние „СЕФИТА”, на база наши анализи и констатации, сме предлагали на вниманието Ви по конкретно индикираните проблематики наши предложения за подобряване на експертната дейност. 
          В тази връзка най-учтиво молим да ни информирате за Вашите виждания и намерения през следващата 2012 г., относно:

  • предвиждани програми за повишаване качеството на експертния продукт в съдебната система,
  • предвиждани програми за повишаване квалификацията на съдебните експерти,
  • предвиждани изменения в нормативната уредба, регулираща положението на вещите лица,
  • планирани действия по унификация на съдебната практика по отношение назначаването, приемане и разплащане към вещите лица за изпълнени и приети съдебни експертизи,
  • планирани действия за по-ефективен контрол при подбор на изпълнители на съдебни експертизи и механизми за оценка качеството на работата на вещите лица,
  • Ваша статистика и Ваши оценки относно елементи на съдебното експертизиране,

          Надяваме се на разширяване на сътрудничеството ни от взаимен интерес, и оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост,

 

                                                   С уважение,                                           

                                                               ик. Веселина Г. Попова – 
                                                               Председател на Сдружение „СЕФИТА”  

 

Без отговор от адресата