Писмо до Висшия Съдебен Съвет относно попълване на Справките-декларации, съгласно Наредба № 1 от 2008 г., от 06.11.2008 г.

Изх № 091 / 06.11.2008 г.

                                                          До
                                                          Висшия Съдебен Съвет
                                                          ул. “Съборна” № 9
                                                          1000  гр. София

                                        КОПИЕ:      Областна дирекция на МВР - Благоевград
                                                          ул. „Владо Черноземски” № 3
                                                          2700 гр. Благоевград

ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите за попълване на справки-декларации, в съответствие с изискванията на Наредба № 1 на ВСС (обн. ДВ, бр. 11/2008 г.);

                         Уважаеми дами и господа,
            Както нееднократно сме Ви информирали, Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи в това число и в значителна степен в сферата на досъдебното и на съдебното експертизиране.
            В Сдружението постъпват множество запитвания от специалисти относно прилагане разпоредбите на приетата от ВСС Наредба № 1/2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.
            Напоследък постъпи и писмо на Областна дирекция на МВР - Благоевград (изх. № 49741/20.10.2008 г.), с което са върнати за коригиране представени справки-декларации от регистрирани към Сдружението експерти, във връзка с възложена им експертиза по досъдебно производство. 
            Изисква се, на основание дадени указания на финансовата служба към ОД на МВР-Благоевград при извършена й финансова инспекция, да бъдат попълвани точния час на изпълнение на отделните видове работи - от ХХ ч. ХХ мин. до ХХ ч. ХХ мин.

            Нашето виждане е, че в такава степен на формализиране не следва да се отчита положен от вещо лице труд, най-малкото и поради характера на работата - мисловно-аналитичен, а не в такава степен свързан с престояване на определено място за конкретен период от време.
            След направена справка не установихме и практика сходна дейност да се отчита по подобен начин.

            Считаме, че в графата „Време (час)” от справките-декларции по Приложение № 2 към чл. 29, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 на Наредбата, следва да се посочва общо необходимото и потребено време за изпълнението на определен вид дейност (например: 3 часа), а не времевия интервал (например: от 7 ч. 16 мин. до 10 ч. 12 мин.) - което, прочее, отговаря и по-точно на формата на справката-декларация.

            Във връзка с гореизложеното молим за Ваше тълкуване и указания.

            Надяваме се да сме били полезни за изясняване на установен проблем с отношение към съдебния процес.
                                                            
                                                     инж. ик. Любомир П. Герджиков -
                                                     Председател на Сдружение „СЕФИТА”