Писмо до Агенция по вписванията относно достъп до информация от 25.09.2009 г.

Изх. № 077 / 25.09.2009 г.

                                                          ДО
                                                          АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
                                                          ул. „Елисавета Багряна” № 20
                                                          1111 гр. София

ОТНОСНО:
 Извършване на справки в имотните регистри към Службите по вписвания;


                    Уважаеми дами и господа,

          Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи преимуществено в сферата на съдебното и съдебно-следствено експертизиране.

          По възлагане от съда, разследващите органи и ведомства нееднократно се е налагало на регистрирани към Сдружението експерти да извършват справки в имотните регистри, с оглед прилагането на § 1а т. 2 от ДР към ЗДС, на чл. 22 ал. 6 от ЗОС и на други нормативни актове, изискващи установяването на пазарни цени. 

          В тази връзка имаме информация за наличието на разнопосочна практика в Службите по вписванията при осигуряване на достъп на експертите до нужните им данни, а също и че воденият от тях електронен регистър не съдържа площи на имоти по видове, както и цени на сделки.

          Молим да бъдем уведомени за възприетия и разпореден ред в Агенцията по вписванията и съответно в Службите по вписвания в страната, относно осигуряването на достъп до имотните регистри и предоставянето на данни на експерти, чието качество надлежно се потвърждава от издадени им удостоверения.

          Като Ви благодарим предварително, в очакване на Ваш отговор


                                                       инж. ик. Любомир П. Герджиков –
                                                      
Председател на Сдружение „СЕФИТА”