Писмо до Софийска Градска Прокуратура - На вниманието на г-н Николай Кокинов - градски прокурор от 08.02.2010 г.

Изх. № 016 / 08.02.2010 год.

                                                          ДО
                                                          ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА СОФИЯ
                                                          бул. „Витоша” № 2
                                                          1000 гр. София

               На вниманието на г-н Николай Кокинов – градски прокурор


ОТНОСНО:  Извършване на съдебни експертизи по възлагане от съда, от прокуратурата и от органите на досъдебното производство;
Информация за Ваше изявление, публикувано в бр. 35/06.02.2010 г. на в. „24 часа” относно организация на дейността на вещите лица;


                                    УВАЖАЕМИ Г-Н ГРАДСКИ ПРОКУРОР,
               
Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи преимуществено в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство.

               
Във връзка с публикуваното в пресата Ваше изявление, бихме желали да Ви информираме, че в Сдружение „СЕФИТА” непрекъстато постъпват материали и предложения, касаещи подобряване на дейността на вещите лица, тяхната квалификация и условията за тяхната ефективна работа, което е обект на анализ и обобщаване от управителните органи на Сдружението, и като резултат се довежда до знанието на компетентните органи от съдебната власт и от досъдебното производство.
                   
               В тази връзка в последно време сме отправили Сигнал до Висшия Съдебен Съвет (вх. № 94-00-054/15.01.2010 г. на ВСС), който е разгледан на заседание на Комисията по правни въпроси на ВСС, проведено на 25.01.2010 г. и отразено по Протокол № 4.
Изхождайки от спецификата на дейност на специалистите, утвърдени за вещи лица, винаги сме считали и изразявали становище, че проблематиката следва да бъде разгледана и обсъдена, и решение на съществуващите проблеми следва да бъде намерено след отчитане на становищата на всички заинтересувани страни, в т.ч. чрез постигане на единно нормативно регулиране, като сме готови да сътрудничим за това според възможностите ни.

               
Оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост,


                                              С уважение,
                                                             Веселина Г. Попова –
                                                             
Председател на УС на Сдружение „СЕФИТА”


Приложение: Извлечение от Протокол № 4 от заседание на Комисията по правни въпроси на ВСС, проведено на 25.01.2010 г.;