Писмо до Софийски Градски Съд относно прилагане на разпоредби на Наредба № 1 на ВСС от 2004 г.

Изх. № 003 / 01.02.2005 г.

                                                          ДО
                                                          СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
                                                          бул. “Витоша” № 2
                                                          1000 гр. София

ОТНОСНО:
 Прилагане разпоредби на Наредба № 1 на ВСС (ДВ бр. 51/04) за условията и реда за определяне на възнагражденията на вещите  лица;


                       Уважаеми дами и господа,
          Във връзка с прилагане разпоредбите на Наредба № 1 на ВСС, и по поръчение на УС на Сдружение “СЕФИТА” Ви уведомяваме, че на заседание на управителния орган, проведено на 19.01.2005 г., е прието решение вещите лица, извършващи експертна дейност за нуждите на съдебната власт чрез Сдружението или негови структури, да се явяват в съдебни заседания за защита на изготвени от тях експертизи, при кумулативно изпълнени следните условия до 10 дни преди всяко съдебно заседание:
1. Надлежно призоваване – чрез призовка по поща, по електронен път или от съдебно заседание,
2. Авансово изплатено първоначално възнаграждение, на основание чл. 7 ал. 4, вр. чл. 13 от Наредбата, в размер на 30,00 лева – платими по банков път, б. с/ка на Сдружение “СЕФИТА” № 103 890 3418 б. код 200 800 25 при ТД “ОББ” АД клон “Цар Борис ІІІ”;

Молим, при извършване на плащане, в платежния документ да посочвате името на експерта и № на делото, по което е призован.
Списъкът с имената на експертите, работещи чрез Сдружението, бихте могли да намерите на интернет-страницата на Сдружението.

          Като се надяваме на по-нататъшно подобряване на формите и качеството на сътрудничество, оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост,

                                                Председател:
                                                                      инж. ик. Л. Герджиков

                                                Гл. секретар:
                                                                      инж. Е. Петрова

Без отговор от адресата