Писмо до Столична Следствена Служба относно декларации за възнаграждения на експерти по възложени експертизи

Изх. № 019 / 25.08.2005 г.

                                                          ДО
                                                          ДИРЕКТОРА НА
                                                          СТОЛИЧНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА
                                                          Г-н Петко Ст. Петков

ОТНОСНО:
 Декларации за възнаграждения на експерти по възложени експертизи от С.Сл.С. – гр. София;

                    Уважаеми г-н Петков,
          Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи преимуществено в сферата на съдебното и съдебно-следствено експертизиране.

          С приемането на Наредба № 1/05.05.2004 г. на ВСС за условията и реда за определянето на възнагражденията на вещите лица (ДВ бр. 51/ 2004 г.) беше определен нов ред за деклариране на възнагражденията на експерти, на които са възложени експертизи от органи на съдебната власт.
          Във връзка с прилагането на новоустановената форма съгласно Наредбата – приложение към чл. 4 ал. 2 от същата, в Сдружението постъпиха множество сигнали от експерти относно редуциране в намаление при изплащане на декларираните от тях суми в справките-декларации – най-вече в частта, касаеща необходимите разходи за извършването на експертизата, в съответствие с чл. 4 ал. 1 т. 5 от Наредбата.
          Бихме желали да поясним, че този вид присъщо-необходими за изготвянето на всяка експертиза разходи касаят консумативи (хартия, канцеларски материали, тонер, дискети и др.), транспортни разходи (по получаване и предаване на материали, посещение на обекти и др.), използвани съоръжения (компютри, печатаща и копирна техника, измервателни уреди), проучване на приложимата нормативна база и информационни масиви (посещение в библиотеки, ползване на електронни източници на информация и др.) и подобни с пряко отношение към експертния продукт.
Този вид разходи, отразявани в справките-декларации съгласно чл. 4 ал. 2 от Наредбата, и тяхното заплащане от назначилия експертизата орган, са с характера на обезщетение за вече извършени от експерта плащания с лични средства, и не представляват възнаграждение за “действително отработен час” по смисъла на § 3 от ДР към Наредбата.
          Непризнаването на заплатените от експерта преки разходи по изработване на експертизата, и включването им като елемент от възнаграждението, има за негативна последица, също така,  и задължението на експерта да декларира и заплати повторно върху изразходваните суми данък общ доход на основание ЗОДФЛ, както и осигурителни вноски.

                                        Уважаеми г-н Петков,
във връзка с гореизложеното молим да прецените необходимостта от назначаването и извършването на проверка относно прилагането на разпоредбите на Наредбата № 1/2004 г. на ВСС, за резултатите от която бихме желали да ни уведомите.

          Ползваме случая да Ви уверим, че както до сега, а така също и занапред, ще полагаме усилия за повишаване качеството на възлаганите от следствените органи експертизи, като сме готови с наши експерти да участваме в мероприятия с отношение към подобряване на организацията и резултатите от експертната дейност, представляваща неотменима част от осъществяването на правосъдието.

                                      С уважение:

                                                    инж. ик. Любомир П. Герджиков –
                                                    Председател на Сдружение “СЕФИТА”

                                                    инж. Емилия А. Петрова –
                                                    Гл. секретар на Сдружение “СЕФИТА”

Без отговор от адресата