Писмо до СССЕРБ относно определяне на параметри за отчитане на положен труд от експерти

Изх. № 010 / 27.10.2004 г.

                                                До
                                                Сдружение “Съдебно-счетоводни
                                                експерти в Р България”
                                                ул. “Г. С. Раковски” № 127
                                                ет. І офис № 402
                                                1000  гр. София

На вниманието на г-н Божидар Кънев – зам. председател

ОТНОСНО:  Определяне на параметри за отчитане на положен труд от експерти по назначени експертизи за нуждите на съдебната власт, в съответствие с Наредба № 1/05.05.2004 г. на ВСС (ДВ бр. 51/04);


           Повече от три години експерти и оценители от Сдружение “СЕФИТА” активно участвуват при разработването на експертизи и експертни становища по възлагане от органи на съдебната власт, в т.ч. Н.Сл.С., С.Сл.С., Окръжни следствени служби, СРС, СГС и други. 
           След приемането и публикуването в ДВ бр. 51/2004 г. на Наредба № 1/05.05.2004 г. на ВСС - за условията и реда за определяне на възнагражденията на вещите лица, при нас постъпиха множество питания от експерти относно практическите подходи при отчитане количеството и качеството на полагания труд, съгласно Наредбата. Преобладаващата част от въпросите касаят следното:

   - определянето на сложността и спецификата на поставените задачи (чл. 4 ал. 1 т.1 от Наредбата), които следва да се съобразяват и преценяват от органа, възложил експертизата;

   - определянето на компетентността и степента на квалификация на вещото лице (чл. 4 ал. 1 т.2 от Наредбата), които, също така, следва да се съобразяват и преценяват от органа, възложил експертизата;

   - определяне на необходимите разходи за извършване на експертизата (чл. 4 ал. 1 т. 5 от Наредбата), които се установяват от вещото лице със справка-декларация;

   - регламентиране на необходимост от срочност - работа в почивни и празнични дни (вр. чл. 15 ал.2 от Наредбата), което следва да се съобразява и преценява от органа, възложил експертизата;

   - относно предвиденото в титулната част на публикувания образец на Справка-декларация (Приложение към чл. 4 ал. 2 от Наредбата) вписване на широк кръг от лични данни за вещото лице; 

           Становище по проблематиката, след обобщавне на постъпили предложения, сме изразили в писмен вид  до ВСС, НСлС, ССлС, СРС и СГС, като за Ваша информация прилагаме изпратено наше писмо до ВСС.

                                            Уважаеми г-н Кънев,
надяваме се на Вашето внимание и на това на колегите, работещи чрез Вашето Сдружение по гореизложената тематика, като считаме за полезно съгласуване на съвместни действия и мероприятия за изясняване и прилагане и на други възможни подходи и варианти от взаимен интерес и в полза на подобряване организацията и ефективността от експертната дейност в сферата на съдебното производство.

            В очакване на Ваше становище,

                                                      инж. ик. Любомир П. Герджиков – 
                                                      Председател

                                                      инж. Емилия А. Петрова –
                                                      Гл. секретар