Писмо до Национална Следствена Служба относно определяне на параметри за отчитане на положен труд от експерти

Изх. № 009 / 08.10.2004 г.

                                                             До
                                                             Национална Следствена Служба
                                                             бул. “Г. М. Димитров” № 42
                                                             1719 гр. София

На вниманието на г-н Ангел Александров – директор

ОТНОСНО:  Определяне на параметри, съгласно Наредба № 1/05.05.2004 г. на ВСС (ДВ бр. 51/04), за възлагани експертизи по следствени дела от следователи при Н. Сл. С.;


           Повече от три години експерти и оценители от Сдружение “СЕФИТА” активно участвуват при разработването на експертизи и експертни становища по възлагане от органи на съдебната власт, в т.ч. Н.Сл.С., С.Сл.С., Окръжни следствени служби, СРС, СГС и други. 
           Предвид сложността, спецификата и отговорността при изразяването на становища по съдебни и съдебно-следствени експертизи, ръководството на Сдружението е полагало и полага постоянни грижи за селектиране на високо квалифицирани експерти със задълбочени знания и умения в различни области, с оглед коректни отговори по назначените експертизи и адекватно участие на експертите в съдебния процес, в съответствие с изискванията на НПК. В тази връзка наши експерти са изготвяли експертизи с висока фактическа сложност – свързани със съмнения за пране на пари, по международни следствени поръчки, данъчни нарушения, неспазване на митническия режим, констатации по актове на АДВФК, приватизационни сделки, процедури по възлагане на обществени поръчки, и други.
           След приемането и публикуването в ДВ бр. 51/2004 г. на Наредба № 1/05.05.2004 г. на ВСС - за условията и реда за определяне на възнагражденията на вещите  лица, при нас постъпиха множество питания от експерти относно практическите подходи при отчитане количеството и качеството на полагания труд съгласно Наредбата. Преобладаващата част от въпросите касаят следното:

   - определянето на сложността и спецификата на поставените задачи (чл. 4 ал. 1 т.1 от Наредбата), които следва да се съобразяват и преценяват от органа, възложил експертизата;
Нашето становище е, че тези параметри следва да се уточняват при назначаване на експеризите чрез залагане на `коефициент на сложност и специфика`, който съответно да се калкулира при изготвяните в последствие от експертите справки-декларации.

   - определянето на компетентността и степента на квалификация на вещото лице (чл. 4 ал. 1 т.2 от Наредбата), които, също така, следва да се съобразяват и преценяват от органа, възложил експертизата;
Аналогично на изложеното по предходния пункт, считаме за възможно приложим `коефициент на компетентност и квалификация на вещото лице`.
           Предлагаме на Вашето внимание в приложение към настоящото изменена и допълнена форма на Постановление за назначаване на експертиза, отчитаща горните параметри, и в съответствие с Наредбата.

   - определяне на необходимите разходи за извършването на експертизата (чл. 4 ал. 1 т. 5 от Наредбата), които се установяват от вещото лице със справка-декларация;
Становището ни по този пункт е, че за експертизи с по-малка сложност е възможно индивидуално определяне по елементи, или като обща сума, на размера на присъщо-необходимите разходи.
При експертизи със значителна сложност, при които се разглеждат обекти през няколко отчетни периода – с необходимо познаване и ползване на нормативна база, частично и/или цялостно отменена или изменена, сравнителни анализи чрез електронни таблици и компютърна обработка, комплексни знания и изследвания в няколко области, и други, считаме за допустимо прилагането по аналогия на  чл. 22 ал. 1 т. 1 б. `г` от ЗОДФЛ – нормативно признати разходи за дейността на лица, упражняващи свободна професия или за извършване на услуги с личен труд – в размер на 35%.

   - регламентиране на необходимост от срочност - работа в почивни и празнични дни (вр. чл. 15 ал.2 от Наредбата), което следва да се съобразява и преценява от органа, възложил експертизата;
Считаме, че в зависимост от определяния срок за изразяване на експертно становище, възлагащият орган може и следва да прецени и уточни възможността от работа в почивни и празнични дни, респективно да допусне или не включването от експертите в справките-декларации на предвидените в Кодекса на труда надбавки за работа в почивни и празнични дни, отразено, също така, в Постановлението за назначаване на експертизата.
          Предлагаме на Вашето внимание в приложение към настоящото детайлна форма на Справка-декларация, отчитаща изискванията по Наредбата, а също и начин за изчисляване на горните параметри.

          Във връзка със същата Наредба, и предвиденото в титулната част на публикувания образец на Справка-декларация (Приложение към чл. 4 ал. 2 от Наредбата) вписване на широк кръг от лични данни за вещото лице, считаме за основателно и изразеното желание от някои от експертите за неразпространение на тази информация и регламентиране на мерки за ограничаване на достъпа на трети лица (в т.ч. и заинтересовани лица по следствени дела), в съответствие с ЗЗЛД.
Нашето предложение е справките-декларации да се изготвят в един оригинален екземпляр – за финансово-счетоводната служба, където да е обезпечено надлежното съхранение на личната информация, като приемо/предаването на експертизата и съпътствуваща документация се отразява в приемо-предавателен протокол. 
           Прилагаме вариант на примерен Приемо-предавателен протокол – за съгласуване при Ваше одобрение.

                                        Уважаеми г-н Александров,
надяваме се на Вашето внимание по гореизложената проблематика, като при необходимост сме готови да обсъдим и други възможни варианти от взаимен интерес и в полза на подобряване организацията и ефективността от експертната дейност в сферата на съдебното производство.
           Прочее, въпреки съществуващите неясноти по съставянето и съгласуването на предвидените с Наредбата справки-декларации, не сме допуснали забавяне или спиране на работа от експерти по вече възложени експертизи, като същите сме предали в съгласуваните срокове, които към настоящия момент не са заплатени, както следва:
...

                        В очакване на Ваше становище,

                                                                  инж. ик. Любомир П. Герджиков – 
                                                                  Председател

                                                                  инж. Емилия А. Петрова –
                                                                  Гл. секретар

Приложения:
1. Актуализирано Постановление за възлагане на експертиза (предложение),
2. Детайлизирана форма на Справка-декларация (предложение),
3. Приемо-предавателен протокол за предаване на експертиза (предложение);