Писмо до Софийски Районен Съд относно определяне на параметри за отчитане на положен труд от експерти/вещи лица

Изх. № 007 / 30.09.2004 г.

                                                          До
                                                          Председателя на
                                                          Софийски районен съд
                                                          ул. “Драган Цанков” № 6
                                                          1421  гр. София

ОТНОСНО:  Определяне на параметри за отчитане на положен труд от експерти/вещи лица по назначени експертизи за нуждите на съдебната власт, в съответствие с Наредба № 1/05.05.2004 г. на ВСС (ДВ бр. 51/04); 

            Повече от три години експерти и оценители от Сдружение “СЕФИТА” активно участвуват при разработването на експертизи и експертни становища по възлагане от органи на съдебната власт, в т.ч. Н.Сл.С., С.Сл.С., Окръжни следствени служби, СРС, СГС и други. 
            Предвид сложността, спецификата и отговорността при изразяването на становища по съдебни и съдебно-следствени експертизи, ръководството на Сдружението е полагало и полага постоянни грижи за селектиране на високо квалифицирани експерти със задълбочени знания и умения в различни области, с оглед коректни отговори по назначените експертизи и адекватно участие на експертите в съдебния процес, в съответствие с изискванията на ГПК и НПК. В тази връзка наши експерти са изготвяли експертизи с висока фактическа сложност – свързани със съмнения за пране на пари, по международни следствени поръчки, данъчни нарушения, неспазване на митническия режим, констатации по актове на АДВФК, приватизационни сделки, процедури по възлагане на обществени поръчки, и други.

             След приемането и публикуването в ДВ бр. 51/2004 г. на Наредба № 1/05.05.2004 г. на ВСС - за условията и реда за определяне на възнагражденията на вещите  лица, при нас постъпиха множество питания от експерти относно практическите подходи при отчитане количеството и качеството на полагания труд, съгласно Наредбата. Преобладаващата част от въпросите касаят следното:

   -  определянето на сложността и спецификата на поставените задачи (чл. 4 ал. 1 т.1 от Наредбата), които следва да се съобразяват и преценяват от органа, възложил експертизата;
Считаме за уместно тези елементи да се определят при възлагането чрез въвеждане на `коефициент на сложност и специфика`, който да се отразява и в изготвяната от експерта справка-декларация по чл. 4 ал.2.
Молим за Ваше становище, както и за ориентация относно границите, в които приемате за допустимо надвишение на обичайната сложност при изработване на експертизи.   - определянето на компетентността и степента на квалификация на вещото лице (чл. 4 ал. 1 т.2 от Наредбата), които, също така, следва да се съобразяват и преценяват от органа, възложил експертизата;
Аналогично на изложеното по предходния пункт, считаме за възможно приложим `коефициент на компетентност и квалификация на вещото лице`.
Молим за Ваше становище, както и за ориентация относно границите, в които приемате за допустимо надвишение за прилагане по необходимост при изработване на експертизи на знания и умения, съответствуващи на по-висока степен на квалификация и компетентност.

   -  определяне на необходимите разходи за извършване на експертизата (чл. 4 ал. 1 т. 5 от Наредбата), които се установяват от вещото лице със справка-декларация;
Считаме, че за експертизи с по-малка сложност е възможно индивидуално определяне по елементи, или като обща сума, на размера на присъщо-необходимите разходи.
При експертизи със значителна сложност, при които се разглеждат обекти през няколко отчетни периода – с необходимо познаване и ползване на норманивна база, частично и/или цялостно отменена или изменена, посещение на обекти, сравнителни анализи чрез електронни таблици и компютърна обработка, прилагане на комплексни знания и изследвания в няколко области чрез съответни консултации, и други, е коментирана и препоръчана от наши експерти допустимост по аналогия на   чл. 22 ал. 1 т. 1 б. `г` от ЗОДФЛ – нормативно признати разходи за дейността на лица, упражняващи свободна професия или за извършване на услуги с личен труд – в размер на 35%.
Молим за Ваше становище!

   - регламентиране на необходимост от срочност - работа в почивни и празнични дни (вр. чл. 15 ал.2 от Наредбата), което следва да се съобразява и преценява от органа, възложил експертизата;
Считаме, че в зависимост от определяния срок за изразяване на експертно становище, възлагащият орган може и следва да прецени и уточни при възлагането възможността от работа в почивни и празнични дни, респективно да допусне или не включването от експертите в справките-декларации на предвидените в Кодекса на труда надбавки за работа в почивни и празнични дни.
Молим за Ваше становище!
          Във връзка със същата Наредба, и предвиденото в титулната част на публикувания образец на Справка-декларация (Приложение към чл. 4 ал. 2 от Наредбата) вписване на широк кръг от лични данни за вещото лице, считаме за основателно и изразеното желание от някои от експертите за неразпространение на тази информация и регламентиране на мерки за ограничаване на достъпа на трети лица (в т.ч. и заинтересовани лица по граждански и следствени дела), в съответствие със ЗЗЛД.
Нашето предложение е справките-декларации да се изготвят в един оригинален екземпляр – за финансово-счетоводната служба, където да е обезпечено надлеж-ното съхранение на личната информация, като приемо/предаването на експертизи и съпътствуващата документация се отразява при необходимост в приемо-предавателен протокол.
Молим за Ваше становище!
           Предлагаме на Вашето внимание подробно доработен екземпляр на Справка-декларация, с молба за разглеждане и съгласуване.

           Молим, също така, да одобрите възможността от плащане на хонорари на вещи лица и по банков път, което значително би облекчило както работата на финансовия Ви отдел, а така също би преустановило практиката от ненужно струпване, съставяне на списъци  и редене по опашки на вещи лица в дни, за които има информация (не винаги достоверна) за очаквано изплащане.

                                   Уважаема г-жо Председател,
надяваме се на Вашето внимание по гореизложената проблематика, като при необходимост сме готови да съдействуваме за изясняване и прилагане и на други възможни варианти от взаимен интерес и в полза на подобряване организацията и ефективността от експертната дейност в сферата на съдебното производство.

                        В очакване на Ваше становище,

                                                                   инж. ик. Любомир П. Герджиков – 
                                                                   Председател

                                                                   инж. Емилия А. Петрова –
                                                                   Гл. секретар

 

Приложение: Образец (проект) на Справка-декларация;

Без отговор от адресата