Писмо до Висшия Съдебен Съвет относно определяне на параметри за отчитане на положен труд от експерти

Изх. № 005 / 28.09.2004 г.

 

                                                          До
                                                          Висшия Съдебен Съвет
                                                          ул. “Съборна” № 9
                                                          1000  гр. София

ОТНОСНО:  Определяне на параметри за отчитане на положен труд от експерти по назначени експертизи за нуждите на съдебната власт, в съответствие с Наредба № 1/05.05.2004 г. на ВСС (ДВ бр. 51/04); 

           Повече от три години експерти и оценители от Сдружение “СЕФИТА” активно участвуват при разработването на експертизи и експертни становища по възлагане от органи на съдебната власт, в т.ч. Н.Сл.С., С.Сл.С., Окръжни следствени служби, СРС, СГС и други. 
           Предвид сложността, спецификата и отговорността при изразяването на становища по съдебни и съдебно-следствени експертизи, ръководството на Сдружението е полагало и полага постоянни грижи за селектиране на високо квалифицирани експерти със задълбочени знания и умения в различни области, с оглед коректни отговори по назначените експертизи и адекватно участие на експертите в съдебния процес, в съответствие с изискванията на НПК. В тази връзка наши експерти са изготвяли експертизи с висока фактическа сложност – свързани със съмнения за пране на пари, по международни следствени поръчки, данъчни нарушения, неспазване на митническия режим, констатации по актове на АДВФК, приватизационни сделки, процедури по възлагане на обществени поръчки, и други.
           След приемането и публикуването в ДВ бр. 51/2004 г. на Наредба № 1/05.05.2004 г. на ВСС - за условията и реда за определяне на възнагражденията на вещите  лица, при нас постъпиха множество питания от експерти относно практическите подходи при отчитане количеството и качеството на полагания труд, съгласно Наредбата. Преобладаващата част от въпросите касаят следното:

   - определянето на сложността и спецификата на поставените задачи (чл. 4 ал. 1 т.1 от Наредбата), които следва да се съобразяват и преценяват от органа, възложил експертизата;
Считаме за уместно тези елементи да се определят при възлагането чрез въвеждане на `коефициент на сложност и специфика`, който да се отразява и в изготвяната от експерта справка-декларация по чл. 4 ал.2.
Молим за Ваше становище, както и за ориентация относно границите, в които приемате за допустимо надвишение на обичайната сложност при изработване на експертизи.

   - определянето на компетентността и степента на квалификация на вещото лице (чл. 4 ал. 1 т.2 от Наредбата), които, също така, следва да се съобразяват и преценяват от органа, възложил експертизата;
Аналогично на изложеното по предходния пункт, считаме за възможно приложим `коефициент на компетентност и квалификация на вещото лице`.
Молим за Ваше становище, както и за ориентация относно границите, в които приемате за допустимо надвишение за прилагане по необходимост при изработване на експертизи на знания и умения, съответствуващи на по-висока степен на квалификация и компетентност.

   - определяне на необходимите разходи за извършване на експертизата (чл. 4 ал. 1 т. 5 от Наредбата), които се установяват от вещото лице със справка-декларация;
Считаме, че за експертизи с по-малка сложност е възможно индивидуално определяне по елементи, или като обща сума, на размера на присъщо-необходимите разходи.
При експертизи със значителна сложност, при които се разглеждат обекти през няколко отчетни периода – с необходимо познаване и ползване на норманивна база, частично и/или цялостно отменена или изменена, посещение на обекти, сравнителни анализи чрез електронни таблици и компютърна обработка, прилагане на комплексни знания и изследвания в няколко области чрез съответни консултации, и други, е коментирана и препоръчана от наши експерти допустимост по аналогия на   чл. 22 ал. 1 т. 1 б. `г` от ЗОДФЛ – нормативно признати разходи за дейността на лица, упражняващи свободна професия или за извършване на услуги с личен труд – в размер на 35%.
Молим за Ваше становище!

   - регламентиране на необходимост от срочност - работа в почивни и празнични дни (вр. чл. 15 ал.2 от Наредбата), което следва да се съобразява и преценява от органа, възложил експертизата;
Считаме, че в зависимост от определяния срок за изразяване на експертно становище, възлагащият орган може и следва да прецени и уточни при възлагането възможността от работа в почивни и празнични дни, респективно да допусне или не включването от експертите в справките-декларации на предвидените в Кодекса на труда надбавки за работа в почивни и празнични дни.
Молим за Ваше становище!

            Във връзка със същата Наредба, и предвиденото в титулната част на публикувания образец на Справка-декларация (Приложение към чл. 4 ал. 2 от Наредбата) вписване на широк кръг от лични данни за вещото лице, считаме за основателно и изразеното желание от някои от експертите за неразпространение на тази информация и регламентиране на мерки за ограничаване на достъпа на трети лица (в т.ч. и заинтересовани лица по следствени дела), в съответствие със ЗЗЛД.
Нашето предложение е справките-декларации да се изготвят в един оригинален екземпляр – за финансово-счетоводната служба, където да е обезпечено надлеж-ното съхранение на личната информация, като приемо/предаването на експертизи и съпътствуващата документация се отразява в приемо-предавателен протокол.
Молим за Ваше становище!

                                    Уважаеми дами и господа,

надяваме се на Вашето внимание по гореизложената проблематика, като при необходимост сме готови да съдействуваме за изясняване и прилагане и на други възможни варианти от взаимен интерес и в полза на подобряване организацията и ефективността от експертната дейност в сферата на съдебното производство.


                        В очакване на Ваше становище,

                                                           инж. ик. Любомир П. Герджиков – 
                                                           Председател

                                                           инж. Емилия А. Петрова –
                                                           Гл. секретар