Писмо до Национална Следствена Служба относно прилагане на Наредба № 1 на ВСС от 2008 година

Изх. №    083   /   19.09.2008    г.
                                                                  ДО
                                                                  ДИРЕКТОРА НА
                                                                  НАЦИОНАЛНА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА
                                                                  г-н Бойко Найденов

ОТНОСНО:
Ред и условия за включване и промени в списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица, в съответствие с изискванията на Наредба № 1 на ВСС (обн. ДВ, бр. 11/2008 г.);

                            Уважаеми г-н Директор,
            Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи в това число и в значителна степен в сферата на досъдебното и на съдебното експертизиране.
            Във връзка с множество постъпили в Сдружението запитвания от специалисти относно прилагане разпоредбите на приетата от ВСС Наредба № 1/2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, най-учтиво молим да ни информирате:
-      предвижда ли се, на основание чл. 14 (2) от Наредбата, НСлС да състави отделен списък на специалисти, утвърдени за вещи лица, за нуждите на нейната дейност,
-      ако да, има ли специфични изисквания към специалистите, с оглед характерния предмет на дейност на НСлС, в допълнение към посочените в Наредбата;
            Молим, също така, да ни уведомите за предвидения ред на работа с организациите, визирани по чл. 15 (1) от Наредбата, ако има изрично създаден такъв при НСлС, когато в особени случаи се възлагат експертизи на специалисти от структурите на организациите.
            Като Ви благодарим предварително, оставаме с желание за съвместна работа от взаимен интерес, и молим за спешност, предвид сроковете по чл. 20 от Наредбата.
                                                           
                                                                  инж. ик. Любомир П. Герджиков -
                                                                  Председател на Сдружение „СЕФИТА”

Без отговор от адресата