Писмо до Софийски Градски Съд относно прилагане на Наредба № 1 на ВСС от 2008 година

Изх. №    077   /   19.09.2008    г.
                                                                      ДО
                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
                                                                      СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
                                                                      г-н Светлин Михайлов

ОТНОСНО:
Ред и условия за включване и промени в списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица, и в съответствие с изискванията на Наредба № 1 на ВСС (обн. ДВ, бр. 11/2008 г.);

                           Уважаеми г-н Председател,
            Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи в това число и в значителна степен в сферата на досъдебното и на съдебното експертизиране.
            Във връзка с множество постъпили в Сдружението запитвания от специалисти относно прилагане разпоредбите на приетата от ВСС Наредба № 1/2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, най-учтиво молим да ни информирате:
-      предвид променените ред, условия и изисквания за вписване, предвижда ли се изготвянето на изцяло нов списък за специалисти, утвърдени за вещи лица, или вече съществуващия ще бъде допълван съобразно изискванията на Наредбата - чл. 13 и следващи,
-      в какъв електронен формат следва да се подават заявления, съгласно чл. 16 от Наредбата, и на какъв носител - дискета, диск или по електронен път,
-      има ли утвърдени форми на декларации, съгласно чл. 17 от Наредбата, или могат да бъдат свободен текст,
-      други специфични изисквания;
            Молим, също така, да ни уведомите за предвидения ред на работа с организациите, посочени по чл. 15 (1) от Наредбата, ако има изрично създаден такъв, когато в особени случаи възлагането се извършва на специалисти от техните структури.
            Като Ви благодарим предварително, оставаме с желание за съвместна работа от взаимен интерес, и молим за спешност, предвид сроковете по чл. 20 от Наредбата.
                                                           
                                                             инж. ик. Любомир П. Герджиков -
                                                             Председател на Сдружение „СЕФИТА”

Без отговор от адресата