Писмо до Главния прокурор относно прилагане на Наредба № 1 на ВСС от 2008 година и отговор на ВКП

Изх. №    082   /   19.09.2008    г.
            
                                                                     ДО
                                                                     ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА
                                                                     РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
                                                                     г-н Борис Велчев

ОТНОСНО:
Ред и условия за включване и промени в списъците на специалистите, утвърдени за вещи лица, в съответствие с изискванията на Наредба № 1 на ВСС (обн. ДВ, бр. 11/2008 г.);

                          Уважаеми г-н Главен Прокурор,
           Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи в това число и в значителна степен в сферата на досъдебното и на съдебното експертизиране.
           Във връзка с множество постъпили в Сдружението запитвания от специалисти относно прилагане разпоредбите на приетата от ВСС Наредба № 1/2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, най-учтиво молим да ни информирате:
           - предвижда ли се, на основание чл. 14 (2) от Наредбата, ВКП и ВАП да съставят отделни списъци на специалисти, утвърдени за вещи лица, за нуждите на тяхната дейност,
           - ако да, има ли специфични изисквания към специалистите, с оглед характерния предмет на дейност на ВКС и на ВАП, в допълнение към посочените в Наредбата;
           Молим, също така, да ни уведомите за предвидения ред на работа с организациите, визирани по чл. 15 (1) от Наредбата, ако има изрично създаден такъв при ВКС и ВАП, когато в особени случаи се възлагат експертизи на специалисти от структурите на организациите.
           Като Ви благодарим предварително, оставаме с желание за съвместна работа от взаимен интерес, и молим за спешност, предвид сроковете по чл. 20 от Наредбата.
                                                           
                                                               инж. ик. Любомир П. Герджиков -
                                                               Председател на Сдружение „СЕФИТА”