Писмо до Народното събрание на Р България относно Проект на нов НПК

Изх. № 018 / 24.08.2005 г.

                                                          ДО
                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
                                                          ПАРЛАМЕНТАРНАТА КОМИСИЯ
                                                          ПО ПРАВНИТЕ ВЪПРОСИ НА
                                                          40-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ
                                                          г-н Янаки Стоилов


ОТНОСНО:  Внесен за разглеждане в НС проект за нов Наказателно-процесуален кодекс (НПК),

                      Уважаеми г-н Стоилов,

          Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи преимуществено в сферата на съдебното и съдебно-следствено експертизиране.
          Като представителна организация на съдебни експерти и вещи лица, за участващите в работата на Сдружението са от интерес измененията и допълненията в Наказателно-процесуалния кодекс - в частта му, касаеща организацията на експертизите и експертната дейност.
          В тази връзка се обръщаме към Вас с молба да ни бъде предоставен текста на Проекта за нов НПК, респективно извлечение от него в частта, касаеща експертната дейност – за запознаване, обсъждане и изразяване на становище.
          Като Ви благодарим предварително, и ползвайки случая да пожелаем на Вас и на другите членове на парламентарната комисия по правните въпроси ползотворна работа, оставаме


                                      С уважение:

                                                        инж. ик. Любомир П. Герджиков –
                                                        Председател на Сдружение “СЕФИТА”

                                                        инж. Емилия А. Петрова –
                                                        Гл. секретар на Сдружение “СЕФИТА”