Писмо до Министъра на правосъдието относно предлагани изменения в ЗСВ и Конституцията на Р България - от 15.07.2015

 

Изх. № 039 / 15.07.2015 г.

 

 

ЧРЕЗ 

ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ КЪМ 

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


ДО 

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО:   Публично обсъждане на предложените от Министъра на правосъдието изменения и допълнения в Закона за съдебната власт и Конституцията на Република България.

Акт № 44/19.06.2015 г. на Гражданския съвет към ВСС;

 

 

Уважаеми г-н Министър,

Както, надяваме се, Ви е известно, Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА” обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти. (http://www.sefita.org/)

Сдружение “СЕФИТА” е член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет от неговото учредяване през м. Януари 2013 г. (www.vss.justice.bg/bg/start.htm)

 

На проведеното на 19.06.2015 г. редовно заседание на Гражданския съвет към ВСС по т. 1 от дневния ред бяха обсъдени – и с Ваше участие, предлаганите изменения и допълнения в ЗСВ и Конституцията на Р. България, във връзка с което беше приет единодушно акт № 44 с препоръка към участващите организации за представяне на техни писмени становища и предложения по проблематиката.

Като организация на лица, непосредствено участващи в съдебния процес – в досъдебната и в съдебна му фази, нееднократно сме споделяли виждането ни, че за да са ефикасни действията за подобряване не само на съдебната, но и на правосъдната ни система като цяло, следва да се прилага системен подход, като се осъществяват подобрения на всичките й елементи.

Фокусирането само върху действия за прецизиране на съдебната власт - като например разделяне или не на колегии на ВСС, постоянно действащ или не да бъде, продължтелност на мандата на членовете му и т.н., и каквито по същността си са преобладаващата част от предложенията Ви за изменения и допълнения в ЗСВ и Конституцията, биха имали само палеативен ефект – без осезателна положителна промяна за обществото ни.

Наместо тясна професионална специализация на ВСС (чрез обособяване на съдийска и прокурорска колегии), ние считаме, че със законовите изменения следва да бъдат разширени неговите правомощия по отношение въздействие, контрол и отговорност за надлежното функциониране на правосъдната система в цялост.

Даже само гореизложеното, без да навлизаме в детайли, приемаме за достатъчно основание да преосмислите подхода Ви за законови промени с цел реализация на прокламираните намерения в стратегията за реформа на съдебната ни система.

В допълнение бихме обърнали внимание, изхождайки от разбирането ни, че една от проблемните области за постигането на по-високо качество и срочност при правоприлагането – съдебната експертиза, следва да бъде уредена със стабилен, обоснован и надлежно съгласуван акт → със закон за съдебната експертиза, то предлагаме на Вашето внимание внесеното предложение за промени в Конституцията да бъде допълнено с текст, аналогичен на чл. 134 от същата по отношение на съдебната експертиза.

Надяваме се с настоящото да сме били полезни и оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост,

                                              

С уважение,

                                                инж. ик. Любомир П. Герджиков – 

член на УС и по поръчение на ОС на Сдружение „СЕФИТА"