Писмо до Председателя на Народното събрание - госпожа Цецка Цачева - от 13.07.2015 г.

 

Изх. № 038 / 13.07.2015 г.

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА Р. БЪЛГАРИЯ

Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

КОПИЕ:   КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

 

ОТНОСНО: Публично обсъждане на предложените от Министъра на правосъдието изменения и допълнения в Закона за съдебната власт;

 

Уважаема г-жо Цачева,

Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти. (http://www.sefita.org/)

Сдружение “СЕФИТА” е член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет от неговото учредяване през м. Януари 2013 г. (www.vss.justice.bg/bg/start.htm)

Научаваме напоследък от средствата за масова информация, че по Ваша инициатива е била организирана и се е състояла среща в Народното събрание с участието на магистратски организации и юристи за обсъждане на предлаганите промени в Закона за съдебната власт.

Считаме за недопустимо и неприемливо да се провеждат подобни обществено значими обсъждания, касаещи реформирането на съдебната ни система, без участието и на други имащи непосредствено отношение към проблематиката общности, като организации на вещи лица, съдебни заседатели, съдебни служители и други.

Нееднократно сме споделяли виждането ни, че за да са ефикасни действията за подобряване не само на съдебната, но и на правосъдната ни система като цяло, следва да се прилага системен подход, като се осъществяват подобрения на всичките й елементи.

Фокусирането само върху действия за прецизиране на съдебната власт - като например разделяне или не на колегии на ВСС, постоянно действащ или не да бъде, продължтелност на мандата на членовете му и т.н., биха имали само палеативен ефект без осезателна положителна промяна за обществото ни.

Наместо тясна професионална специализация на ВСС (чрез обособяване на съдийска и прокурорска колегии), ние считаме, че следва да бъдат разширени неговите правомощия по отношение въздействие, контрол и отговорност за надлежното функциониране на правосъдната система в цялост.

За Ваше сведение бихме Ви информирали, че за последните 15 години няма нито една програма, обявена или подкрепяна от МП, ВСС или НИП, която да е насочена към подобряване на съдебната експертиза, въпреки динамичните процеси в страните от ЕС за постигане на унификация в тази сфера, съществено обвързана с качеството на правораздаването, и на фона на крещящата необходимост от осъвременяване на дейността на вещите лица у нас.

Надяваме се на ползотворно сътрудничество занапред и оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост,

                                              

С уважение,

                                               инж. ик. Любомир П. Герджиков – 

член на УС и по поръчение на ОС на Сдружение „СЕФИТА"