АПЕЛ от Сдружение "СЕФИТА" до специалистите, осъществяващи дейност като съдебни експерти, от 23.03.2015 г.

Изх. № 016 / 23.03.2015 г.

 

ДО

СПЕЦИАЛИСТИТЕ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ

ДЕЙНОСТ КАТО СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ,

И ТЕХНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

 

А П Е Л

от Сдружение „СЕФИТА”,

www.sefita.org

 

 

Уважаеми Колеги,

Както, надяваме се Ви е известно, сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти.

Сдружение “СЕФИТА” е член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет от неговото учредяване през м. Януари 2013 г.

(www.vss.justice.bg/bg/start.htm)

Ръководството на Сдружението периодично анализира и обобщава проблематиката, касаеща възлагането и изпълнението на съдебни експертизи.

По наша инициатива и с подкрепата на други наши колеги, беше обжалвана пред ВАС и отменена действалата Наредба № 3/2012 г. на МП за вещите лица. В тази връзка и поради административното изискване да бъде издадена нова наредба от МП, е в ход нейно обществено обсъждане и съгласуване.

Сдружението ни разработи и представи в комисия „Бюджет и финанси” към ВСС – съгласуващ наредбата орган, финансово-икономически анализ за промени в досега действалите правила за съдебните експерти.

ВСС със свое Решение по т. 6 от Протокол № 13/19.03.2015 г. приема положенията от представената обосновка, като я изпраща за по-нататъшно разглеждане от Министъра на правосъдието.

Уважаеми Колеги,

за постигането на по-добра и съответстваща на Европейските норми и добри практики регулация на отношенията по повод на съдебното експертизиране, се обръщаме към Вас с апел за подкрепа, като представяме на вниманието Ви вижданията ни, отразени във финансово-икономическия анализ, и предлагайки Ви да изразите Ваши становища до издателя на наредбата – Министъра на правосъдието, на имейл адрес: priemna@justice.government.bg

            Вярваме, че активната Ви гражданска позиция би повлияла положително процеса на нормативно уреждане на този значим елемент от правораздавателната ни система, давайки съществен принос за нейното реформиране.

            Желаем успех във всичките Ви начинания,

 

                                                                                  Поздрави,

 

Веселина Г. Попова –

Председател на Сдружение „СЕФИТА”