Доклад към Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

 

                                                                  ДО

                                                                  Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ

                                                                  МИНИСТЪР НА

                                                                  ПРАВОСЪДИЕТО

 

Д  О  К  Л  А  Д

от

ДИАНА ВАКАРЕЛСКА – директор

на дирекция „Правосъдие, нормотворчество и проекти“

 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

 

                                              

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

С Решение № 2305 от 18.02.2014 г. Върховният административен съд (ВАС) отмени изцяло Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица с мотиви, че е издадена от министъра на правосъдието в противоречие с материалноправни разпоредби и при съществени нарушения на административнопроизводствените правиланеспазване на 14-дневния срок за публично обсъждане, както и липсата на доклад и анализ за съответствие с общностното право. Решението е обжалвано пред петчленен състав на ВАС, който, със свое Решение № 11 727 от 06.10.2014 г. е потвърдил  първоинстанционното решение. Решението на петчленния състав е окончателно.

Съгласно чл. 195, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс подзаконовият нормативен акт се смята за отменен от деня на влизането в сила на съдебното решение. Алинея 2 на същата разпоредба предвижда, че правните последици, възникнали от подзаконов нормативен акт, който е отменен, се уреждат служебно от компетентния орган в срок не по-дълъг от три месеца от влизането в сила на съдебното решение.

В тази връзка  с наше писмо №94-00-10 27.10.2014 г. до г-жа Соня Найденова – представляващ Висшия съдебен съвет (ВСС)  Министерството на правосъдието поиска от ВСС да изпрати своите предложения във връзка с предстоящо изготвяне на нова Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, включително относно размера на възнагражденията на вещите лица.

От получените препис – извлечения от Протокол № 49  от заседанието на комисия „Бюджет и финанси“, проведено на 5 ноември 2014 г. и препис – извлечение от протокол № 34 от заседанието на Комисия по правни въпроси, проведено на 3 ноември 2014 г. е видно, че ВСС няма предложения по Наредбата.

В предложения проект не се съдържат промени по същество в сравнение с отменената Наредба, тъй като това предполага предхождащи промени в  Закона за съдебната власт, свързана със статута и дейността на вещите лица. След промяната на законовата рамка ще станат възможни и съответните промени в подзаконовата уредба.

 

Предвид всичко изложено по – горе и в съответствие с изискванията на чл. 195 от Административнопроцесуалния кодекс считаме, че на този етап следва да се преиздаде отменената Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, с малки структурни промени, подобряващи единствено систематиката на разпоредбите в нея.            

Предлагаме проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, който, в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на правосъдието. В същото време и в съответствие с чл. 403, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проектът на Наредба ще бъде изпратен за съгласуване на ВСС.

Проектът не оказва пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет и за прилагането му не са необходими финансови средства. Финансовите параметри, съдържащи се в проекта на наредба, са идентични с тези от отменената Наредба № 1 от 2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (издадена от Висшия съдебен съвет, обн., ДВ, бр. 11 от 2008 г.) и отмененатаНаредба № 3 от 2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 98 от 2012 г.)

Проектът на Наредба не е съпроводен със справка за съответствие с европейското право, тъй материята, регламентирана в проекта,  не се отнася до актове на Европейския съюз, с които е необходимо да бъде направена хармонизация.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Проект на Наредба за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

2.     Препис – извлечения от Протокол № 49  от заседанието на комисия „Бюджет и финанси“ и от протокол № 34 от заседанието на Комисия по правни въпроси на ВСС.

 

ДИРЕКТОР:

 

                                                                  ДИАНА ВАКАРЕЛСКА