Протокол от съдебно заседание по адм.д. № 5210/2014 г. на ВАС / Петчленен състав от 18.09.2014 г.

 

П Р О Т О К О Л

София, 18.09.2014 годинаВърховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегияв съдебнозаседание на осемнадесети септември две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВАНЯ ПУНЕВА
ЧЛЕНОВЕ:
НИКОЛАЙ УРУМОВ
ГАЛИНА ХРИСТОВА
ЖАНЕТА ПЕТРОВА
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА
при участието на секретаря Светла Панева 
и с участието на прокурора Искренна Величкова
сложи на разглеждане дело № 5210 по описа за 2014 година Document Link Icon,
докладвано от съдията ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА


На поименно повикване на страните и след спазване разпоредбата на чл.142, ал.1 ГПК на второ четене:

КАСАЦИОННИЯТ ЖАЛБОПОДАТЕЛ Министъра на правосъдието - редовно призован, представлява се от юрисконсулт Игнатова, надлежно упълномощена.
ОТВЕТНИЦИТЕ: 
Сдружение с нестопанска цел "Сефита", Сдружение "Евроцентър за повишаване квалификацията на експерти и оценители" - редовно призовани, представляват се от адвокат Тодорова, надлежно упълномощена.
Любомир Петров Герджиков и Ангел Харизанов Ковачев - редовно призовани, явяват се лично и с адвокат Тодорова, надлежно упълномощена.
Емилия Антонова Петрова, Веселина Георгиева Попова, Стефан Николов Кънчев, Теси Ценов Беляшки, Стоян Делчев Гешев, Спас Георгиев Милчев, Меглена Петрова Желенска, Николай Стоянов Желенски, Николина Илиева Ножарова, Петра Володиева Иванова, Красимир Енчев Хаджиминчев - редовно призовани, не се явяват, представляват се от адвокат Тодорова, надлежно упълномощена.
ЗА ВАП се явява прокурор Величкова.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.
ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА КАСАЦИОННАТА ЖАЛБА на министъра на правосъдието срещу решение № 2305/18.02.2014 г,. постановено по адм. дело № 3367/2013 г., по описа на ВАС, Осмо отделение. Към касационната жалба няма приложени писмени доказателства.
ДОКЛАДВА постъпил на 27.03.2014 г. писмен отговор на касационната жалба, депозиран от адв. Тодорова - пълномощник на ответниците.

ЮРИСКОНСУЛТ Игнатова: Поддържам касационната жалба. Няма да представям други доказателства.
АДВОКАТ Тодорова: Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено от фактическа страна и

О П Р Е Д Е Л И:ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:


ЮРИСКОНСУЛТ Игнатова: Моля да постановите решение, с което да отмените първоинстанционното решение и вместо него да постановите друго, с което да отхвърлите жалбата срещу Наредба № 3/30.11.2012 г. на министъра на правосъдието. Претендирам юрисконсултско възнаграждение.
АДВОКАТ Тодорова: Моля да отхвърлите касационната жалба като неоснователна и недоказана и да оставите в сила решението на тричленния състав на ВАС, като правилно и законосъобразно. Подробни съображения съм изложила в писмени бележки, които представям и моля да приемете. Претендирам присъждането на направените за днешното съдебно заседание разноски, изразяващи се в адвокатски хонорар, който е отразен на гърба на пълномощното.
АНГЕЛ КОВАЧЕВ: Присъединявам се към казаното от адв. Тодорова.
ЛЮБОМИР ГЕРДЖИКОВ: Оспорвам касационната жалба и моля да оставите в сила решението на тричленния състав на ВАС, защото считаме, че изключително е неморално твърдяното в касационната жалба, че общественото обсъждане не е съществено при приемане на нормативни актове, които засягат интересите на широк кръг лица.
ПРОКУРОРЪТ: Касационната жалба е в срок, а по твърденията за допуснати нарушения на материалния, процесуалния закон и необоснованост, следва да се остави без уважение. Решението е правилно, постановено при съобразени съдопроизводствени правила, анализ на правнорелевантната материя и аргументирано. Не споделям възражението за несъщественост на констатираните отклонения от изпълнението на задълженията, регламентирани в чл.26, ал.2 ЗНА. Правилно съдът приема, че липсва минимална гаранция за съблюдаване принципите за откритост и съгласуваност, доколкото не са публикувани мотивите и не е даден достатъчен срок, в нарушение на реда за издаване на акта съгласно уредбата в чл.77 АПК. При така установените съобразно правилата на доказване в чл.170 АПК факти, се налага извод за несъобразени разпоредби на чл.28, ал.2 и ал.3 ЗНА. Поддържам и становището си пред първата инстанция за пълна липса на мотиви, обосноваващи издаването на акта.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, петчленен състав, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание в законния срок.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:СЕКРЕТАР: