Писмо до Министъра на правосъдието - г-н Христо Иванов относно Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система - от 18.08.2014 г.

Изх. № 064 / 18.08.2014 г.

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

г-н Христо Иванов

ул. „Славянска” № 1

гр. София

 

ОТНОСНО: Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система. Ваш изх. № 91-00-52/15.08.2014 г.;

 

Уважаеми г-н Министър,

Благодарим за отправената ни покана за изразяване на предложения, коментари и бележки по Стратегията за продължаване на реформата на съдебната система (Стратегията), в съответствие с материалите, достъпни на интернет страницата на Министерството на правосъдието.

Отново бихме споделили в тази връзка нашето принципно становище, че за извършване на такъв вид дейности (особено в дългосрочен „стратегически” план), е необходимо прилагането на системен подход, ползването на какъвто е  присъщо при анализа на всяка една система.

Следва да има ясна представа кои са елементите на системата, в каква взаимовръзка са, в каква степен очакваме да подобрим всеки един от тях и как ще отчетем положителната промяна по отношение на цялата система.

За съжаление прилагането на този научен подход не се установява при прочита на материалите, включени по темата на интернет страницата на Министерството.

Не е само лингвистичен, но е и същностен въпросът кое е предмет на реформация → нашето становище е, че следва да е правосъдната ни система, а не съдебната (като съвкупност от съдилища), така както аналогично е въведено, че имаме Министерство на правосъдието, а също и други органи, които регулират части от правосъдието (ВСС, НИП и др.)

По причина на гореизложеното най-учтиво молим да получим информация и данни за структурен анализ на правосъдната ни система, ако е извършван такъв.

Конкретно бихме желали да бъдем полезни при изясняване на проблематиката в съдебното експертизиране, във връзка с изразеното и в наше писмо до Вас изх. № 062/13.08.2014 г.

 

Оставайки на разположение за допълнителна информация при необходимост,

 

 

С уважение,                                           

                                               маг. ик. Веселина Г. Попова – 

Председател на Сдружение „СЕФИТА”