Писмо до Министъра на правосъдието - г-н Христо Иванов относно Реформа в правосъдната ни система - Наредба за съдебната експертиза - от 13.08.2014 г.

Изх. № 062 / 13.08.2014 г.

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

г-н Христо Иванов

ул. „Славянска” № 1

гр. София

 

ОТНОСНО: Реформа на правосъдната ни система – Наредба за съдебната експертиза;

 

Уважаеми г-н Министър,

Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти.

Сдружение “СЕФИТА” е член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет от неговото учредяване през м. Януари 2013 г.

Ръководството на Сдружението периодично анализира и обобщава проблематиката, касаеща възлагането и изпълнението на съдебни експертизи.

Като безспорна част от българската правосъдна система, съдебната експертиза вече повече от десетилетие се нуждае от привеждането й в съответствие с обществените отношения в страната ни, а също и с европейските стандарти за правосъдие.

Както Ви е известно, надяваме се, действащата по настоящем Наредба № 3/2012 г. на МП за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, беше обжалвана и отменена с Решение № 2305/18.02.2014 г. на ВАС, като делото следва да се разгледа и реши окончателно на втора инстанция на 18.09.2014 г.

В тази връзка, а и поради необходимостта от системно подобряване на правосъдната ни система във всичките й аспекти, най-учтиво и настоятелно се обръщаме към Вас за предприемане на незабавни действия за сформиране на работна група към Министерството на правосъдието, с цел изработване на проект за нова, актуализирана Наредба за съдебната експертиза.

Обективна предпоставка за постигането на положителни резултати е проведената през м. Ноември 2013 г. кръгла маса по проблемите на нормативното регламентиране на дейността на вещите лица, организирана от СЮБ и с участието на представители на МП, МВР и ВСС, на други ведомства, а също и на професионални и съсловни организации, на която бяха откроени основни насоки за реформа в тази област.

Съществено необходимо за подобряване на правосъдната ни система е съдебното експертизиране да се разглежда и обсъжда, също така, като проекция на съвременните европейски тенденции в тази област, очертани на проведения Симпозиум на съдебните експерти на тема „Бъдещето на съдебната експертиза в страните от ЕС”, състоял се през м. Март 2012 г. в Брюксел по инициатива на Европейския институт за експертизи и експерти - ЕЕЕИ (http://www.experts-institute.eu/), а също и при ползването на положителния опит и добри практики и на други сходни европейски организации.

Сдружението ни е в кореспондентски отношения с ЕЕЕИ. По настоящем Институтът е ангажиран и с наблюдение и установяване на подобряване качеството на правосъдните системи в страните от ЕС по мониторингова програма на CEPEJ, и в тази връзка наши експерти сътрудничат за верификация на данните за страната ни.

Ползваме случая още веднъж да изразим нашата благодарност за отправената ни покана за участие в общественото обсъждане, организирано от Министерството на правосъдието на 12.08.2014 г., да Ви пожелаем успешна реализация в нелеката Ви мисия по реформиране на правосъдната ни система, и оставаме на разположение за сътрудничество от взаимен интерес и в полза на обществото ни,

 

 

С уважение,                                           

                                               инж. ик. Любомир П. Герджиков –

Сдружение „СЕФИТА”