Апел от Сдружение "СЕФИТА" към организациите от Гражданския съвет към ВСС - от 30.07.2014 г.

Изх. № 051 / 30.07.2014 г.

 

ДО

Г-жа Мария Карагьозова –

АСОЦИАЦИЯ „ФОРУМ”

 

ДО

Г-н Боян Магдалинчев –

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ

 

ДО

Г-н Евгени Иванов –

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

ДО 

Г-жа Богдана Желявска –

БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ

 

ДО

Г-н Борислав Цеков –

ИНСТИТУТ ЗА МОДЕРНА ПОЛИТИКА

 

ДО

Г-жа Антоанета Цонева –

ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА

 

ДО

Г-жа Иванка Иванова –

ИНСТИТУТ „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО”

 

ДО

Г-н Петко Петков –

КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

ДО

Г-н Людмил Симов –

КАМАРА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ

 

ДО

Г-н Йордан Йорданов –

СДРУЖЕНИЕ „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА”

 

ДО

Г-н Владислав Славов –

СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

 

 

А  П  Е  Л 

от Сдружение „СЕФИТА”

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

Обръщаме се към Вас с настоящия Апел като към представляващи организации, които по настоящем участват в работата на Гражданския съвет към ВСС, по следния повод:

Както вероятно Ви е известно, на 29.07.2014  г. беше организирана пресконференция, на която уважаваните от нас колеги от БИПИ, Център НПО – Разград и Фондация „Български адвокати за правата на човека”, декларираха своето разочарование от сложилите се отношения между Гражданския съвет и ВСС, както и резултатите от сътрудничеството през изтеклия период, и обявиха оттеглянето си от Гражданския съвет.

По-рано това сториха и от Съюза на съдиите в България.

И ние на провежданите заседания на Гражданския съвет нееднократно сме споделяли своето неудовлетворение от състоянието на съдебната ни система и отделни нейни елементи, както и желанието ни за промени „сега и веднага”.

Обаче нашето твърдо убеждение е, че положително развитие може да се постигне само след обсъждания и постигане на консенсусни решения в тяхната технологична последователност, с достатъчна търпимост към мнението и тезите на нашите събеседници и опоненти.

Недоумяваме защо нашите колеги, напускайки този широко скроен форум, с лека ръка игнорираха перспективите и положителното в работата на Гражданския съвет - например проблемите на съдебната ни система да се разглеждат и интерпретират от различните гледни точки на имащи отношение лица. Само като отделен пример ще посочим, че анализираната от организацията ни проблематика в съдебното експертизиране, ненамираща решение в продължние на дълъг период, беше обсъдена от участващите в Гражданския съвет, и в резултат с водещата роля на друг авторитетен член на ГС – Съюза на юристите, и с подкрепата на ВСС и МП, беше организирана и проведена през м. Ноември 2013 г. кръгла маса с широкото представителство на институции, учреждения, професионални и съсловни организации.

Ето защо ние считаме за основен капитал на Гражданския съвет неговата „шареност”, както и възможността без проявлението и ограниченията на институционалните зависимости, да изразяваме мнения и становища, и да предлагаме пътища за постигане на решения според вижданията и възможностите ни.


Във връзка с изложеното по-горе, уважаеми колеги, бихме желали да продължим съвместната ни работа в полза и интерес на по-нататъшното подобряване на съдебната ни система, приемайки подадената ни ръка от настоящия състав на ВСС, като считаме за полезно да останем отворени както към напусналите организации, така и към други – имащи интерес и визия в тази нелека и проблемна в условията на преход област на обществените отношения.


Бихме се радвали на Вашия интерес и подкрепа, които очакваме писмено да изразите на имейл-адреса на Гражданския съвет.


Защото, колеги, маниерът на поведение „не знаем как да е, ама и така не е!”, само ни отдалечава, според нас, от представите ни за по-добро бъдеще.

 

                                                        С уважение,

 

                                                        инж. ик. Любомир П. Герджиков –

представляващ Сдружение „СЕФИТА”

в Гражданския съвет към ВСС

 

  

Настоящият Апел е разгледан и приет на извънредно заседание на УС на Сдружение „СЕФИТА”, проведено на 29.07.2014 г.

 

                                               Председател на Сдружение „СЕФИТА”:

                                                                  маг. ик. Веселина Г. Попова