Писмо до Инспектората към ВСС по повод публикувана информация на сайта на СГС за преустановен прием на документи за вещи лица - от 20.06.2014 г.


Изх. № 037 / 20.06.2014  г.

 

ДО

ИНСПЕКТОРАТА КЪМ

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

ул. „Георг Вашингтон” № 17

гр. София, п.к. 1000

 

С И Г Н А Л

от СНЦ „СЕФИТА”

ул. „Оборище” № 1А

1504 гр. София

 

 

ОТНОСНО:Действия на административния ръководител на СГС;

 

 

Уважаеми  дами и господа,

Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти.

Сдружение “СЕФИТА” е член на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет от неговото учредяване през м. Януари 2013 г. (www.vss.justice.bg/bg/start.htm)

Обръщаме се към Вас по следния повод:

Сдружението ни, заедно с други вещи лица, е Жалбоподател срещу положения от Наредба № 3/2012 г. на Министъра на правосъдието, във връзка с което беше образувано адм. дело № 3367/2013 г. по описа на ВАС. След разглеждане съдът постанови свое Решение № 2305 от 18.02.2014 г., с което отмени изцяло издадената от Министъра Наредба № 3/2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. С касационна жалба от 06.03.2014 г.на Министъра на правосъдието е обжалвано горното Решение, като по същата ВАС е образувал адм. дело № 5210/2014 г. пред Петчленен състав – І колегия, заседание по което дело е насрочено за 18.09.2014 г.

(http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d6397429a99ee2afc225661e00383a86/7b487fe8ce1895a6c2257cba 0044e2e4?OpenDocument)

По сигнали от регистрирани към Сдружението ни експерти и от други вещи лица научаваме, че във връзка с Решение № 2305/2014 г. по адм. дело № 3367/2013 г. (обжалваното Решение), СГС приема, че Наредба № 3/2012 г. е отменена, поради което преустановява приема на документи на специалисти – кандидати за вещи лица, до приемането на нова наредба.

От справка на интернет сайта на СГС – раздел „Полезна информация/вещи лица/прием на документи за вещи лица, установихме, че е публикувано съобщение в този смисъл (прилагаме разпечатка). (http://scc.bg/?page_id=2960)

Разбира се ние, като Жалбоподатели срещу Наредбата, бихме се радвали на цялостната й отмяна, но сме наясно, че до приключване на съдебното производство и окончателното постановяване на решение, както и влизането му в сила, Наредба № 3/2012 г. на МП е действаща и всички, включително и СГС, имат задължението да се съобразяват с нея.

Следва обаче да се има в предвид, че материята за подаване и разглеждане на документи на кандидати за вещи лица, се урежда не от обжалваната Наредба, а от Закона за съдебната власт (чл. 398 и следващи), и с действията си административният ръководител на СГС фактичести е преградил възможността за изпълнението на законовите изисквания за подбор на вещи лица и съставяне на списъците по чл. 398 от ЗСВ.

Тъй като желаем отмяна на Наредбата, но повече от това желаем да се спазва законоустановения ред в страната ни, се обръщаме към Вас за образуване на проверка на основание чл. 54 ал. 1 т. 1 от ЗСВ, която да установи:

1.    Какъв ред е разпореден от административния ръководител на СГС за публикуване на „полезна информация” на интернет сайта на съда?

2.    Какъв контрол е въведен от административния ръководител на СГС за недопускане публикуването на некоректна информация на сайта на съда?

3.    Какъв контрол се упражнява за законосъобразност на разпорежданията на административния ръководител на СГС?

4.    Прочее бихме желали по време на образуваната проверка да се установи, също така, прилага ли се принципа на случайния подбор, в съответствие с чл. 2 т. 2 от Наредба № 3/2012 г. на МП, при назначаването на вещи лица в СГС, и ако да – по какъв механизъм.

 

Като се надяваме с настоящото да сме били полезни, оставаме в очакване да бъдем информирани за резултатите от извършената от Вас проверка,

 

С уважение,

 

инж. ик. Любомир П. Герджиков –

член на Управителния съвет

на Сдружение „СЕФИТА”

 

Приложение: Разпечатка от интернет сайта на СГС – 1 стр.;