Писмо за подкрепа на Жалба от вещи лица по повод неплащане на възнаграждения по извършени експертизи - от 13.06.2014 г.

Изх. № 036 / 13.06.2014 г.

 

ЧРЕЗ

Г-ЖА НИКОЛИНА НОЖАРОВА

ДО

ГРУПА СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИ

 

ПИСМО ЗА ПОДКРЕПА

от СНЦ „СЕФИТА” – гр. София,

ул. „Оборище” № 1А, ет. 3

www.sefita.org

 

ОТНОСНО:   Жалба за неизплатени възнаграждения на вещи лица за извършени съдебни експертизи;

 

Уважаеми Колеги,

Както, надяваме се знаят повечето от Вас, Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА” обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти.

Сдружение „СЕФИТА” е член на Гражданския съвет към ВСС от неговото създаване.

Във връзка с изложеното в Жалбата от група съдебни експерти, подписана от уважаваната от нас г-жа Ножарова, касаещо отново проявяващи се проблеми със заплащането на труда на съдебните експерти, Ви информираме за следното наше становище:

1. Нееднократно сме отправяли сигнали до имащите отношение институции за надлежно регулиране на проблематиката, уреждаща съдебното експертизиране, в частност и за възнагражденията на вещите лица, както и разходите, свързани с извършване на експертизи.

Конкретно с наш изх. № 59/27.07.2011 г. до ВСС сме предложили:

„Тъй като сигналите, които постъпват при нас от експерти, за неизплатени или значително забавени плащания на разходи за експертизи и за възнаграждения са множество, Ви предлагаме да прецените възможността за допълване на Ваша Наредба № 1/2008 г. – в чл. 34 ал. 1 да се добави: `Възнаграждението и разходите на вещото лице се изплащат от органа, който го е назначил, в едномесечен срок от предаване на заключението, като при забава се дължи законова лихва`.”

 (http://www.sefita.org/page.php?n=156008&SiteID=181)

Предложението ни е внесеноза разглеждане от Комисията по правни въпроси към ВСС, съгласно решение по протокол от заседание на ВСС, проведено на 04.08.2011 г.

От тогава многократно с писма и на провеждани форуми сме напомняли на имащи отношение институции – Министерство на правосъдието, Министерство на вътрешните работи, ВСС и други, за отразяване на това ни предложение в нормативен акт, но вече трета година реален резултат няма.

2.  Поради гореизложеното считаме, че възможностите за разумни решения чрез диалог са в голяма степен изчерпани, и по настоящем остава възможността за постигане на ефект по съдебен ред, базирайки се на практиката на ЕСПЧ, че съдебната експертиза е дейност с характера на доставка на услуга.

Изразявайки принципната ни подкрепа за справедливото и в кратки срокове решаване на проблемите с разплащане на дължимите възнаграждения и разходи за експертизи на вещите лица, се надяваме на сътрудничество от взаимен интерес,

 

С уважение,                                 

ик. Веселина Г. Попова –

Председател на

Сдружение „СЕФИТА”