Питане от Сдружение "СЕФИТА" до кандидатите за главен съдебен инспектор на организираното от ССБ публично обсъждане на 21.03.2014

 

Изх. № 022 / 20.03.2014 г.

 

ЧРЕЗ

СЪЮЗА НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

ДО

КАНДИДАТИТЕ ЗА ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР  НА ИВСС

 

П И Т А Н Е

 

от Сдружение „СЕФИТА” –

член на Гражданския съвет към ВСС

 

ОТНОСНО: Организирано от ССБ на 21.03.2014 г. публично обсъждане на предложения за избор на Главен инспектор на ИВСС;

 

Уважаеми  Дами и Господа,

Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти.

Във връзка с организираното от Съюза на съдиите в България на 21.03.2014 г. обсъждане на предложения за избор на Главен инспектор на ИВСС, бихме желали да поставим на вниманието на кандидатите следните въпроси:

1.    Счита ли за необходимо кандидатът, при изпълнение на функциите по чл. 54 (1) т. 2 от ЗСВ, да бъде отчитано по-детайлно влиянието на сроковете за изпълнение на съдебни експертизи при приключването на преписки и дела. Ако да – как, и какво би препоръчал за срочното приключване на възлагани съдебни експертизи?

2.    Счита ли за необходимо кандидатът, при изпълнение на функциите по чл. 54 (1) т. 2 от ЗСВ, да бъде отчитано по-детайлно влиянието на качеството на съдебните експертизи, когато има назначени такива, при анализа и обобщаването на приключени дела и преписки. Ако да – как, и какво би препоръчал за подобряване на качеството на възлаганите съдебни експертизи?

3.    Счита ли за необходимо кандидатът, във връзка с най-общо формулираните в сега действащия НК и в проекта за нов НК понятия „невярна оценка” (по отношение на независимите оценители) и „невярно заключение”(по отношение на вещите лица), да се възприеме практика за назначаване на „контролна експертиза” за установяване на обективната истина, във връзка с правомощията му по чл. 54 (1) т. 4?

4.    Счита ли за целесъобразно при изготвянето на годишната програма на ИВСС да включи като изрична позиция наблюдение с цел подобряване на дейностите с отношение към съдебното експертизиране?

 

Надяваме се с настоящото да сме били полезни,

 

С уважение,

 

Веселина Г. Попова –

Председател на Сдружение „СЕФИТА”