Становище на Сдружение "СЕФИТА" относно касационна жалба на Министъра на правосъдието срещу Решение по адм. д. 3367/2013 г. на ВАС / VІІІ отделение


Изх. № 020 / 14.03.2014 г.

 

                                                                       ДО

                                                                       ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ

                                                                       КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

                                               КОПИЕ:          МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

                                               КОПИЕ:          ПРОТЕСТНА МРЕЖА

 

 

С Т А Н О В И Щ Е

                                                                       от СНЦ „СЕФИТА” –

                                                                       член на Гражданския съвет към ВСС

 

ОТНОСНО:Обществена полза от дейността на гражданските организации. Касационна жалба на Министъра на правосъдието с/у Решение № 2305/2014 г. на ВАС, постановено по административно дело № 3367/2013 г.
(http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/bfbf4f26ef48c5cac2257c82002f1d86?OpenDocument)


Уважаеми  Дами и Господа,

С предишен наш имейл Ви изпратихме Решение № 2305/2014 г. на ВАС, постановено по адм. дело № 3367/2013 г., с което беше изцяло отменена Наредба № 3/2012 г. на Министъра на правосъдието за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.

Позволяваме си да представим на Вашето внимание Касационната жалба на Министъра срещу постановеното Решение (приложена към настоящото) и нашето становище, по следните съображения:

1. Считаме за цинично твърдението на Министъра, че е предоставил възможност за обществено обсъждане на проекта за Наредба в период, включващ и времето след изпращането й за публикуване в Държавен вестник. Напомня ни на поговорката: „Кучето си лае, керванът си върви”;

2. Считаме за обществено опасно твърдяното в Касационната жалба, че пропускът проект на акт да бъде предварително съгласуван и обсъден, не е съществен спрямо преценката на компетентния орган и последващата законосъобразност на нормативния акт.

Кога ни се казва истината от Министерството на правосъдието - в Касационната жалба или когато ни пишат в тяхно писмо изх. № 15-00-28/10/12.07.2013 г.:

„Ръководството на министерството на правосъдието осъзнава ключовото значение на съдебната експертиза за изхода на съдебните производства, което налага широка обществена дискусия на основните аспекти на съдебната експертиза, с участието както на представители на съдебната и изпълнителната власт, така и на правната доктрина и на неправителствения сектор”;

3. Считаме за нагло твърдяното от Министъра в Касационната жалба, че изпълнява поети от нея ангажименти „да се работи по проблемите, свързани с вещите лица” чрез осъществената дискусия на заседанието на Гражданския съвет към ВСС, отразено по негов протокол № 4/26.04.2013 г., тъй като не само кракът й не е стъпвал нито на това, нито на друго заседание на Гражданския съвет, но и нито веднъж не е излагала каквото и да е становище по обсъждани в Съвета проблематики;

4. Считаме за неистинно изложеното от Министъра, че по текстовете на Наредбата не са постъпвали в Министерството предложения, становища и възражения по съдържащото се в Наредбата, след като (установено и с допуснатата експертиза) Наредба № 3/2012 г. на МП е почти буквално преписана (в т.ч. и с отменените положения за случаен избор на вещите лица) от предходната Наредба № 1/2008 г. на ВСС, а последната многократно е била обект на предложения за изменение и допълнения.

Например нееднократно както преди публикуването на Наредба № 3/2012 г. на МП (с наши писма изх. № 059/27.07.2011 г., изх. № 032/01.04.2012 г.), така и след това (с наш изх. № 060/30.12.2012 г.) сме предлагали да се уреди нормативно заплащането на възнаграждение и разноски за вещи лица да се извършват „в разумен срок”. Всеизвестно е, че по настоящем изпълнението на това финансово задължение се бави с месеци и години след надлежното предаване и приемане от възлагащия орган на експертизите. Безспорно това има своето отражение върху качеството и срочността на съдебните експертизи;

5. Невярно е и твърдението на Министъра, че „проектът няма да окаже пряко и косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което за него не е необходимо да бъде изготвена финансова обосновка”.

Според представения от ВСС Отчет само за първото полугодие на 2013 г. са изразходвани 1`999 хил. лева бюджетни средства за разплащатия по съдебни експертизи, като аналитичното отчитане на статистически данни е въведено по наше искане в Гражданския съвет (за предишни периоди разходите са неизвестна част от § 02-00 – „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 – „Издръжка”).

Отново се твърди от Министъра, че липсата на финансова обосновка за разходването на бюджетни средства, не е съществено нарушение, което намираме за скандално.

Във връзка с гореизложеното Сдружение „СЕФИТА” ще инициира обсъждане сред регистрираните към него експерти относно служебното несъответствие и за искане на оставката на Министъра на правосъдието – г-жа Зинаида Златанова.

Обръщаме се към Вас с молба за експертно подпомагане чрез изразяване на становище както по конкретния казус, така и по проблематиката като цяло.


 

                                   За Сдружение „СЕФИТА”:

/п/

                                                                      инж. ик. Любомир П. Герджиков –

член на Управителния съвет,

представляващ Сдружението в Гражданския съвет към ВСС;