О Т Ч Е Т за дейността на комисиите на Висшия съдебен съвет във връзка с работата на Гражданския съвет

 

извлечение

 

         Гражданският съвет от професионални и неправителствени организации към ВСС е създаден с решения по протоколи № 53/13.12.2012 г. и №01/10.01.2013 г. на ВСС. В състава му влизат 17 професионални и неправителствени организации. Създаването на Гражданския съвет даде възможност дейността на ВСС да бъде предмет на широка обществена дискусия, която да осигури, както коректив, така и активна подкрепа на органа при реализиране на стратегическите политики в областта на съдебната реформа.

От сформирането Гражданският съвет е приел 8 свои акта. Съгласно Правилата за действие на Гражданския съвет тези актове за разгледани в постоянните комисии на ВСС. Следва да се отбележи, че при взимането на решенията на Гражданския съвет и при приемането на неговите актове в гласуването участват само представителите на професионалните и неправителствените организации, но не и членовете на ВСС, които присъстват на заседанието.

Стенограмите от проведените заседания, както и приетите актове са публикувани на електронния сайт на ВСС в специална секция „Граждански съвет към ВСС”. Преди да бъдат приети от ВСС, с Гражданския съвет са съгласувани, както следва: Правилата за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за преместване на съдии, прокурори и следователи, Правилата заизбор на административни ръководители на органите на съдебната власт по чл. 167, ал. 1, т. 2 - 4 от ЗСВ,   Правилата за командироване на съдии, прокурори и следователи, Формулярът за декларация на имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущество на кандидати за административни ръководители в органите на съдебната власт, проектът на Комуникационна политика на ВСС и на Плана за действие за изпълнение на Комуникационната политика на ВСС  2014 – 2018 г. Голяма част от направените предложения от  Гражданския съвет са намерили отражение в окончателните варианти на горепосочените актове  и документи на ВСС.

__________________________

         Комисия «Бюджет и финанси»:

         С решение по протокол № 21 от заседанието на комисия “Бюджет и финанси” на ВСС, проведено на 15 май 2013 г. относно Акт № 1/26.04.2013 г. на Гражданския съвет към ВСС по проблеми и мерки за подобряване на дейността на съдебните експерти и съдебната експертиза комисия „Бюджет и финанси” прие отговори на поставените въпроси, както следва:

Проектът на бюджет на съдебната власт за 2013 г. е изготвен на база указанията на Министерство на финансите за подготовка на проектобюджета за 2013 г. и законоустановените изисквания.

Предоставената информация по проекта на бюджет на съдебната власт за 2013 г. съдържа основни показатели от Единната бюджетна класификация, съгласно Решение на МС № 41/20.01.2012 г. за бюджетната процедура за 2013 г.

Данните в проекта на бюджет за 2013 г. са консолидирани от предложенията на органите на съдебната власт, на база минимални разчети, които са изготвени по основни показатели от Единната бюджетна класификация.

Средствата за съдебни експертизи са планирани и отчетени по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и § 10-00 „Издръжка” от всеки орган на съдебната власт и в тази връзка ВСС не разполага с отделни разчети за тях.

Одитните доклади на Сметната палата за извършените одити от Сметната палата са публикувани на сайта на ВСС, секция „Доклади, декларации”.

В докладите на Сметната палата не се съдържа информация за начина за разходване на средствата за съдебни експертизи.

Относно въпросите поставени с Акт № 5/25.06.2013 г. на Гражданския съвет към ВСС по изготвените отговори по Акт № 1/26.04.2013 г., във връзка с мерки за подобряване на дейността на съдебните експерти и съдебната експертиза, комисия „Бюджет и финанси” прие с решение протокол № 31от заседанието на комисия “Бюджет и финанси”на ВСС, проведено на 23 юли 2013 г. следното: В проекта на бюджет на съдебната власт за 2013 г. се съдържа информация по основни показатели от Единната бюджетна класификация, съгласно Решение на МС № 41/20.01.2012 г. за бюджетната процедура за 2013 г.

На основание чл. 2, ал. 8 от Закона за устройството на държавния бюджет приходите и разходите се групират по единна бюджетна класификация и отчитането на касовите потоци се извършва чрез прилагането на единна бюджетна класификация. Единната бюджетна класификация за 2013 г. е утвърдена от министъра на финансите, ДДС № 15/27.12.2012 г.

В бюджета на съдебната власт не са планирани средства по подпараграфи, а по основни параграфи (показатели) от единната бюджетна класификация. Затова с оглед на нормативните изисквания, планираните средства за съдебни експертизи са посочени в параграф 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала, в който се включват и разходите за съдебни експертизи (вещи лица), съдебни заседатели, граждански договори, разходите за СБКО, облекло, обезщетения за персонала, нещатен персонал нает по трудови договори и др. плащания и параграф 10-00 „Издръжка” (материали, горива, енергия, текущ ремонт, разходи за вънншни услуги, застраховки, командировки в страната, разходи за глоби, неустойки, СБКО и др.), в който също се включват разходите за съдебни експертизи (вещи лица).

Обективно и на основание горепосочените нормативните изисквания не могат да бъдат посочени планираните средства за съдебни експертизи за 2013 г. и за всяка следваща бюджетна година.

На база на данни от отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2012 г. по параграф 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала”, подпараграф 02-02 „За персонал по извънтрудови правоотношения”, който включва възнаграждения на съдебни експертизи (вещи лица), съдебни заседатели и граждански договори са отчетени средства в размер на 1 218 хил. лв. Тази сума не може да бъде разделена по отделни видове разходи. По параграф 10-00 „Издръжка”, подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги”, разходите за възнаграждения за съдебни експертизи (вещи лица) са 3 721 хил. лв.

Общият размер на изразходваните бюджетни средства за 2012 г. е 4 939 хил. лв. (вкл. разходи за съдебни заседатели и граждански договори).От 2013 г. се води аналитично отчитане, във връзка с изразходваните средства за съдебни експертизи и към 30.06.2013 г. отчетените разходи са в размер на 1 999 хил. лв.

 

-------------------------------------------