Участие при обсъждане на проекта за нов Наказателен кодекс, предложения на Сдружение "СЕФИТА" - м.03.2014 г.


Изх. № 017 / 27.02.2014 г.

ДО

КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ КЪМ

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ОТНОСНО:   Обществено обсъждане на текстове от проект за нов Наказателен кодекс;

 

Уважаеми Дами и Господа,

Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации и стопански субекти.

Сдружение „СЕФИТА” е член на Гражданския съвет към ВСС от неговото създаване.

Във връзка с публикувана информация на интернет страницата на Министерството на правосъдието за предстоящо обществено обсъждане на положения от проекта за нов Наказателен кодекс, заявяваме желание за участие по теми, свързани с възлагани дейности на вещи лица и независими оценители в съдебния процес, и по-конкретно предлагаме:

1.     Да се дефинира в Допълнителна разпоредба към НК какво е „заключение, дадено от вещо лице”, респективно „съдебна експертиза”, както и кое заключение е невярно и как се установява това. (вр. чл. 361 от проекта за НК)

2.     Да се дефинира в Допълнителна разпоредба към НК какво е „оценка”, респективно „заключение за стойността на оценявано имущество”, дадени от независим оценител, както и коя оценка и заключение за стойността на оценявано имущество са неверни и как се установява това. (вр. чл. 271 от проекта за НК)

3.     Предлагаме да се уточни термина „лъжливо заключение” (вр. чл. 362 т. 2 от проекта за НК)

 

Надяваме се на сътрудничество от взаимен интерес, и оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост,

 

 

                                               С уважение,                                           

инж. ик. Любомир П. Герджиков –

Сдружение „СЕФИТА”