Протокол от съдебно заседание, проведено на 05.02.2014 г. по адм. д. № 3367 от 2013 г. по описа на ВАС / VІІІ отделение

 

П Р О Т О К О Л

София, 05.02.2014 година


Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на пети февруари две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНКА ЧАКЪРОВА
ЧЛЕНОВЕ: МИРА РАЙЧЕВА
КАЛИН КУМАНОВ

 

при участието на секретаря Антоанета Иванова
и с участието на прокурора Искренна Величкова
сложи на разглеждане дело № 3367 по описа за 2013 година,
докладвано от председателяДОНКА ЧАКЪРОВА


На именно повикване и след спазване на разпоредбата на чл.142, ал.1 от ГПК, страните се представиха така:
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Сдружение с нестопанска цел "Сефита", редовно призован се представлява от адв.Тодорова и от председателя Веселина Георгиева Попова.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Сдружение "Евроцентър за повишаване квалификацията на експерти и оценители", редовно призован се представлява от адв.Тодорова.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Любомир Петров Герджиков, редовно призован се явява лично и с адв.Тодорова.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Емилия Антова Петрова, редовно призована се представлява от адв.Тодорова.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Веселина Попова, редовно призована се явява лично и с адв.Тодорова.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Стефан Николов Кънчев, редовно призован се представлява от адв.Тодорова.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Таси Ценов Беляшки, редовно призован се представлява от адв.Тодорова.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Стоян Делчев Гешев, редовно призован се явява лично и с адв.Тодорова.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- Спас Георгиев Милчев, редовно призован се представлява от адв.Тодорова.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Меглена Петрова Желенска, редовно призована се представлява от адв.Тодорова.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Николай Стоянов Желенски, редовно призован се представлява от адв.Тодорова.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Ангел Харизанов Ковачев, редовно призован се явява лично и с адв.Тодорова.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Николина Илиева Ножарова, редовно призована се явява лично и с адв.Тодорова.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Петра Володиева Иванова, редовно призована се представлява от адв.Тодорова.
ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Красимир Енчев Хаджиминчев, редовно призован, се представлява от адв.Тодорова.
ОТВЕТНИКЪТ - Министерство на правосъдието, редовно призован, се представлява от юрк.Димитрова и юрк.Домузчиева, редовно упълномощени.
ВЕЩОТО ЛИЦЕ - Мариана Трендафилова Николова, редовно призована се явява лично, с депозирано в срок заключение.


ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:
Страните - Да се даде ход на делото.
Прокурорът - Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА определение от 20.11.2013г. за поименно назначаване на вещото лице Мариана Николова.
ДОКЛАДВА внесения депозит.
ДОКЛАДВАпостъпило заключение на 20.01.2014г. по съдебно-финансово-икономическата експертиза.

СЪДЪТ пристъпи към разпит на вещото лице.
Снема самоличността на вещото лице, както следва:
Мариана Трендафилова Николова - 61г., нямам никакви отношения с жалбоподателите или с ответника по производството, не съм член на сдруженията, без дела и родство със страните.
Съдът предупреди вещото лице за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде вярно заключение.
вещото лице Николова - Депозирала съм писмено заключение на 20.01.2014г., което поддържам.
адв.Тодорова - Нямаме въпроси към вещото лице. Моля, да се приеме експертизата.
юрк.Домузчиева - Имам въпрос към вещото лице. На стр.2 пише, че са използвани също и други източници, с характера на научно-приложни и други разработки, моля да уточните какви са тези други разработки.
вещото лице Николова - Например класификаторите, където се определят първоначалните заплати за длъжност, степен и образование, имам предвид съдебните служители, имам предвид инженерно-техническия персонал какви възнаграждения получават, това съм имала в предвид и това съм проверила и съм отразила в заключението, което поддържам.
юрк.Домузчиева - Още един въпрос имам. На стр.5 се съдържа едно изявление, че в икономическата теория, са познати и се прилагат множество методи за ценообразуване, които не са приложени при определяне на възнагражденията, и тъй като никъде не са посочени в заключението, моля да уточните какви са тези множество методи за ценообразуване.
вещото лице Николова - Като се има предвид какви са икономическите инфлационни процеси в даден период, каква е минималната работна заплата, какъв е ръста и на средната работна заплата, това съм имала в предвид. Не са теоретични. Конкретна теория си има всяко ведомство. Точно на това съм акцентирала. Трябва да се приложат в тази Наредба за вещите лица точната методика, по която са определени тези възнаграждения.
юрк.Домузчиева - Нямам повече въпроси към вещото лице. Но, моля да не се приема заключението.Считам,че вещото лице въобще не е отговорило на поставената задача. Единственото изречение в цялото заключение, което касае поставената задача, е изявлението на стр.5, че са познати множество методи за ценообразуване, които не са приложени при определяне на възнагражденията. Не е обосновано, защо така смята вещото лице, след това следва сравнителен анализ на отменена наредба на ВСС, със сега оспорената, което е извън обхвата на изложената задача.
Освен това вещото лице в експертизата си прави правни изводи, което е абсолютно недопустимо. Също така те касаят незаконосъобразността на Наредбата, досежно нейната непълнота, което е неподведомствено на съда, допълване може да прави компетентен орган. Считам, че са налице основания за отвод по чл.297 предложение 1 от Закона за съдебната власт. Заключението съдържа само правни изводи, неща които са извън обхвата на възложената задача и цели да обоснове, че определените в Наредбата възнаграждения са ниски.
Моля, да се направи отвод на вещото лице. Моля, ако бъде назначено ново вещо лице, то да не бъде от списъка, да не е вещо лице от тези, които са включени в списъците на вещите лица. Има възможност да е някой от университетите, БАН, става дума за поисканата финансово-икономическа експертиза. Някой с подходяща специалност. Нямам готово предложение за вещо лице.
Прокурорът - Считам, че заключението отговаря на поставените задачи, като категорично, нещо което се съдържа и в признанието на органа, че въобще методика не е ползвана, по това спор няма, самият орган го е признал. Изложените възражения не съответстват въобще на заключението. Не намирам основание за отвод.
вещото лице Николова - Аз съм с висше икономическо образование. Не се считам за предубедена.

СЪДЪТ, след съвещание и като взе предвид изявленията на всички страни, намира че не са налице процесуални пречки за приемане на депозираното в срок писмено заключение от вещо лице, което притежава необходимите специални знания и липсват обективни данни за неговата некомпетентност или предубеденост. Не са налице основания за отвеждане на вещото лице и замяната му с друго. Не са направени конкретни възражения, относно компетентността на вещото лице. Възраженията на ответната страна са по същество на спора и ще бъдат взети предвид при установяване на фактите в съдебното решение. По изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението от 20.01.2014г. на вещото лице Николова.
Да му се изплати възнаграждение по внесения депозит в размер на 300 лева.
Издаде се касов ордер по представената вносна бележка.

адв.Тодорова - Представям и моля да приемете списък за разноски. Нямам други доказателствени искания.

юрк.Домузчиева - Да се приеме списъка за разноски, но считам, че договореното възнаграждение е прекомерно, с оглед фактическата и правна сложност на спора. Нямаме други доказателствени искания.

Прокурорът - Нямам други доказателствени искания.

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:


ПРИЕМА списъка за разноски.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:


ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО:

адв.Тодорова - Моля, да уважите жалбата на моите доверители като допустима, основателна и доказана и да се произнесете с решение, с което да отмените изцяло като незаконосъобразна Наредба №3 от 30.11.2012г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица. В случай, че не уважите това наше искане, при условията на евентуалност, моля да бъдат отменени следните членове от Наредбата: чл.4, чл.5, чл.6, чл.,7, чл.21, ал.1, чл.27 и цялата глава Пета, чл.14, ал.1, чл.17, чл.19, ал.1 и ал.2, чл.23, чл.25, чл.27, чл.28, чл.29, чл.31, чл.33, ал.2, чл.34 и чл.55. Подробни съображения съм изложила в писмените бележки, които моля да приемете. Моля, да ни бъдат присъдени направените по делото разноски, по представения списък.
Любомир Герджиков - За последната година откакто подадохме жалбата много пъти чухме, че става въпрос за тези прословути 5 лева на час, които се заплащат за извършване на експертизи. Бяхме мотивирани в много по-голяма степен от това, че за последите 10 години се свърши много работа, много срещи, вкл. и в Министерството на правосъдието, кръгли маси и обсъждане. И въпреки това според нас по един недопустим начин беше приета тази Наредба, изобщо без да се проведе обществено обсъждане, изобщо без да се приложат някакви мотиви към нея, а както заявяват някой представители на правната комисия във ВСС, всичко това е било извършено само и само да не се допусне правен вакум. Ето защо бяхме мотивирани, че съдебната ескпертиза като елемент от съдебната система, би трябвало също да се променя в някаква степен, така както се случва във всяка една система, за да има ефект, трябва всички нейни части да се променят.
юрк.Димитрова - Моля, да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата, като неоснователна. Нормите на закона за нормативните актове съгласно чл.80 от АПК се прилагат по отношение на раздел 3, на нормативно административни актове субсидиарно само за неуредените изрично в този раздел въпроси.
За конкретния случай е приложим изрично установения в чл.77 от АПК ред, задължаващ компетентния орган да издаде нормативен акт след като обсъди проекта, с направените становища, предложения и възражения. Публикуването на проекта на Наредба на интернет страницата на Министерството на правосъдието преди приемането й е целяло осигуряване на предоставената от закона възможност за изразяване на становища и мнения на заинтересованите лица. Такива не са изразени в 14-дневния срок от публикуването на проекта, поради което и той е приет и изпратен за обнародване в ДВ. Считаме, че не може да се направи крайният извод за незаконосъобразност, както на цялата Наредба, така и на нейни отделни разпоредби. Поддържаме писменото си становище от 21.02.2013г.
юрк.Домузчиева - Моля, да вземете предвид, че по съществото си исканията в жалбата са за изменение на Наредбата, което е въпрос неподведомствен на съда, поради което считам, че няма как да се реши този въпрос.
Прокурорът -Жалбата срещу Наредба №3/12г. на МП за вписване, квалификация и възнагражденията на вещите лица /обн.ДВ, бл.98/12 / е основателна.
При проверката по чл.168, ал.1 вр. чл.146 вр.чл.196 от АПК въз основа на събраните съобразно правилата в чл.170-171 АПК доказателства и относимата правна уредба по ЗСВ, ЗНА се установява липса на мотиви за определяне на възнагражденията и противоречие на целта на закона.
Допусната е СФИЕ по въпроса дали са научно обосновани средствата и методите, използвани при изчисляване на възнагражденията в чл.27 и чл.31, ал.1, както и разноските по чл.33, ал.2 от Наредба № 3/30.11.12г. на Министерство на правосъдието за вписване, квалификацията и възнагражденията на вещите лица /обн.ДВ, бр.98/12г./ В констативно-съобразителната част са направени изводи за несъответствие с чл.49, ал. 5 от К РБ, доколкото лицата на които е възложено полагане на труд имат право на заплащане, съответстващо на извършената работа. Цитирана е практика на ЕСПЧ, според която възложената на специалист, назначен от юрисдикция работа е доставка по смисъла на чл.51 ДФЕС и заплащането следва да съответства на стойността, т.е. да покрива променливите преки, както и необходимо-присъщите такива. В случая не са приложени методи за ценообразуване познати в теорията и дори не са отчетени обективно действащи икономически фактори по НСИ. Констатираните значителни отклонения между публично приети и нормативно регламентирани стойности на услуги и липсата на диференциране на възнаграждението според спецификата и сложността на изготвените експертизи е риск за отлив на добри специалисти, в отклонение от целта на закона. Описаните в заключителната част силно подценени възнаграждения, неотчитане обективно съществуващите инфлационни процеси свидетелства за механично пренасяне на текстове и стойности, без каквито и да е мотиви за определянето им по вид и размер. Съгласно чл.26, ал.1 ЗНА проектът се изготвя при зачитане принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност. Израз на това са мотивите, които съдържат причините, целите, финансирането, очакваните резултати и анализ на общностното право в тази област. Отсъствието на такива е основание за отмяна на акта като незаконосъобразен. Налице е признание за липса на обосновка на определените възнаграждения, потвърдено със заключението на експерта, което води до отмяна на акта. В този смисъл са мотивите в решение № 6577/13г. по д. № 3622/13г., ВАС , VІІ отделение.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт след съвещание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: