А К Т № 8/22.10.2013 г., приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС

 

Г Р А Ж Д А Н С К И  С Ъ В Е Т

към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 


АКТ № 8/22.10.2013 г.

приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС

(на основание т. V.10 от приетите Правила за действие на Гражданския съвет)

 

            На заседание на Гражданския съвет към Висшия Съдебен Съвет, състояло се на 22.10.2013 г., по точка 1.1 от дневния ред:

Промени в Правилата за действие на Гражданския съвет от професионални и неправителствени организации към Висшия съдебен съвет;

след разглеждане на внесените материали:

Предложения за промени в Правилата за действие на ГС, направени от Сдружение „СЕФИТА” по т. 3 от дневния ред на заседание на ГС, проведено на 25.06.2013 г.,

и след състояло се обсъждане е прието, на основание т. V.15 от Правила за действие на Гражданския съвет, на вниманието на съответните комисии на ВСС и на заседание на ВСС да бъдат представени следните решения на организациите от Гражданския съвет към ВСС, формулирани на проведеното заседание, относно промени в Правилата за действие:

1.       по т. ІV.6 било: Работи за укрепването на диалога, доверието и взаимопомощта между ВСС, магистратите от органите на съдебната власт и гражданското общество.

т. ІV.6 става: Работи за укрепването на диалога, доверието и взаимопомощта между ВСС, лицата от съдебната система и гражданското общество.

гласуване:          за – 10,                       против – няма,          въздържали се – няма,    (приема се)

2.      по т. V.9 било: Заседанията на Гражданския съвет се съпредседателстват от член на ВСС и от представител на организациите, избрани чрез жребий на ротационен принцип за 6 месеца.

т. V.9 става: Заседанията на Гражданския съвет се съпредседателстват от член на ВСС и от представител на организациите, избрани чрез жребий на ротационен принцип за 6 месеца. След изтичане на периода съпредседателите информират на заседание на Гражданския съвет за извършеното и индикираните проблеми през периода.

гласуване:          за – 10,                       против – няма,          въздържали се – няма,       (приема се)

3.      по т. V.12 било: Със заповед Главният секретар на ВСС определя постоянен технически сътрудник на Гражданския съвет, който води стенографски протокол, съхранява документацията и осигурява технически кореспонденцията.

т. V.12 става: Със заповед Главният секретар на ВСС определя постоянен технически сътрудник на Гражданския съвет, който води стенографски протокол, съхранява документацията и осигурява технически кореспонденцията, в това число завежда входящ и изходящ регистър на кореспонденцията.

гласуване:          за – 9,             против – няма,          въздържали се – 1,       (приема се)

4.      по т. V.15 било: Актовете на Гражданския съвет се разглеждат от съответната комисия на ВСС и се внасят задължително за разглеждане на заседание на ВСС.

т. V.15 става: Актовете на Гражданския съвет се разглеждат от съответната комисия на ВСС в срок до един месец от приемането им и се внасят задължително за разглеждане на заседание на ВСС.

гласуване:          за – 10,                       против – няма,          въздържали се – няма,       (приема се)

5.      т. V.18 нова: Между заседанията на Гражданския съвет дейността му се координира и управлява от Координационен съвет, включващ съпредседателя, избран от НПО, и представителите на две други организации от членуващите в Гражданския съвет, избрани чрез жребий за срок от шест месеца.

гласуване:          за – 2,             против – 8,                 въздържали се – няма,  (не се приема)

 

 

Председателстващи заседанието:

 

/п/                                                                                       /п/

   Камен Иванов –                                                              Любомир Герджиков –

съпредседател на ГС към ВСС,                                              съпредседател на ГС към ВСС,

избран от ВСС                                                                   избран от НПО