Становище на Сдружение "СЕФИТА" за резултатите от проведена кръгла маса по проблемите на съдебните експертизи от 06.12.2013 г.

 

Изх № 093 / 06.12.2013 г.

 

 

ДО

СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ: ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ: МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

КОПИЕ: ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ОТНОСНО: Резултати от проведена експертна кръгла маса за решаване на проблемите на съдебната експертиза. Ваш имейл от 03.12.2013 г.;

 

Уважаеми дами и господа,

Бихме желали да благодарим на всички, които активно участваха в организираната от СЮБ и проведена на 15.11.2013 г., с подкрепата на ВСС и МП, експертна кръгла маса за решаване на проблемите на съдебните експертизи.

Едновременно с това бихме искали да споделим нашата тревога и загриженост, че по начина на формулиране на обобщените предложения от кръглата маса, съществува реална опасност това да се окаже поредното безрезултатно дискутиране на проблематиката.

Имаме в предвид следното:

1. Отново положението на вещите лица в съдебния процес е извадено от контекста на съдебната ни система и нейното реформиране.

Многократно сме подчертавали, че предмет на уреждане следва да бъде не субективното и обективно участие на вещото лице при извършване на съдебна експертиза, а отношенията, които възникват между страните в съдебния процес по повод възлагането, изпълнението и приемането на съдебната експертиза, и в тази връзка съответстващите техни права, задължения и отговорности.

Считаме за изключително важно и наложително ВСС да приеме решение, с което да допълни статистическата отчетна форма за съдебните дела, с информация за възлаганите и (не)приети експертизи, както и разходите за тях. Към момента всичките ни разсъждения по темата са, образно казано, на база публикации в печата. Прочее такава препоръка за допълване на статистическите форми беше отправена към ВСС с първия Акт на Гражданския съвет от 26.04.2013 г., но към момента все още не е разгледана на заседание на Съвета.

Считаме за съществено, също така, МП да предвижда средствата за съдебни експертизи в бюджета на съдебната власт по обособена позиция (към момента те се включват като части по §02-00 „Други възнаграждения и плащания на песонала” и §10-00 ”Издръжка”), с което ще се създаде възможност за контрол на финансовата ефективност от тази дейност.

Приемаме за необходимо и да се даде възможност на магистратите, възлагащи експертизи, да осъществяват наблюдение, контрол и при необходимост да оказват съдействие в процеса на извършване на съдебните експертизи, което значително би съкратило сроковете за изпълнението им.

Нееднократно сме обосновавали и виждането ни, че допускането до разглеждане в съдебния процес на частната експертиза наравно с възлаганата от съда, значително ще редуцира административните ангажименти на съда, ще намали съществено разходите за тази дейност, ще ограничи финансовия риск за страните в процеса, и не на последно място ще отпаднат всякакви съмнения за корупция.

Разбира се подкрепяме предложенията на кръглата маса, че отношенията по повод на съдебната експертиза следва да се регулират със закон.

2. Отново насочваме вниманието Ви, че при обсъждането на подобрение на елемент от система (съдебната система), следва да се прилага системен подход.

За да се постигне положителен ефект е нужно съизмеримо подобрение на всеки един от елементите на системата, при това чрез прилагането на аналогични методи и подходи, което, за съжаление, чрез изваждането и отделното обсъждане на положенията за вещите лица, би породило диспропорции.

Например, не приемаме предложението от кръглата маса за новосформиране на Институт на съдебните експерти при положение, че има добре организиран и действащ НИП, който предлага интердисциплинарни обучения. Разширяването и обогатяването на програмата му, обхващайки съдебната експертиза, не само ще е по-ефективно, но ще икономиса значителни финансови средства и ресурси.

Не приемаме за целесъобразно, също така, възнаграждението за извършени експертизи да се определя чрез разходоориентиран подход, след като за другите лица, участващи в съдебния процес, е приложим сравнителен подход (с коефициенти на редукция).

3. Отново бихме желали да споделим, че по наша представа промените в регулацията на съдебната експертиза у нас следва да са в съответствие с основните насоки и направления за сближаване на достиженията в тази област в страните от ЕС.

Значителни теоретични знания и практически опит в тази насока, както многократно сме информирали, има систематизирани в материалите на Европейския институт за експертизи и експерти (Франция), които биха допринесли за предприемане на действия, адекватни и аналогични на тези в другите страни от ЕС.

Надяваме се с гореизложеното да сме били полезни и оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост,

 

 

С уважение,

 

инж. ик. Любомир П. Герджиков –

по поръчение на УС на Сдружение „СЕФИТА”