Цели

Цели

Сдружението има за основна цел създаване на национална база-данни на експерти, с оглед използване на знанията и опита им в различни области на административното управление, икономиката, социалните дейности и правораздаването.


Извлечение

УСТАВ
на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на дейност в частна полза “СЕФИТА”
(рег. по ф. д. № 8122/2004 г. на СГС/ФО)

ГЛАВА І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
.........................
Чл.3.Цели на Сдружението и средства за тяхното постигане:
3.1. Сдружението има за цел:
а) създаване на национална база-данни на експерти, с оглед използване на знанията и опита им в различни области на административното управление, икономиката, социалните дейности и правораздаването;
б) да съдействува на държавните институции, областните и общински админи страции, досъдебните и съдебните органи, сдружения, търговски дружества, индивидуални предприемачи и инвеститори, и всички други потребители, за осъществяване избор на най-подходящи експерти, оценители, одитори и консултанти при изготвяне на

експертизи и оценки, както и реализиране на проекти в различни области на административното управление, икономиката, социалните дейности и правораздаването;
в) да организира и обединява усилията на експерти, оценители, одитори и специалисти от различни сфери, за създаването на национални и регионални структури за оказване на съдействие на държавните и общински институции, съдебната система, предприемачите и инвеститорите в административното управление, икономиката, социалните дейности и правораздаването;
г) да съдействува на експерти, оценители, одитори и специалисти от различни сфери, за повишаването на квалификацията и запознаването им с актуални нормативни актове и разпоредби, както и с върхови достижения на световната наука и практика в съответните области;
д) да популяризира световния и национален опит в изграждането и дейността на експертните екипи в помощ на административното управление, икономиката, социалните дейности и правораздаването;
е) да подпомага младите специалисти за изграждането им като високо-квалифицирани експерти в различни области.

3.2.Сдружението постига своите цели със следните средства:
а) в съответствие с действуващите нормативни актове събира, класифицира, съхранява и предоставя информация за експерти в различни области, с цел изграждането и функционирането на информационна база-данни (след получаване на тяхното изрично съгласие);
б) създаване на експертни групи на национално и регионално ниво, за оказване на консултантска и експертна помощ и съдействие, както и участие в конкурси за реализиране на обществени програми, проекти и поръчки;
в) осъществява издателска дейност за информационно осигуряване на проектите и екипите, които работят по реализацията им;
г) организира различни по форма и съдържание инициативи и проекти за повишаване на квалификацията на екперти, оценители, одитори и специалисти от различни области;
д) участвува в реализирането на национални и международни програми и проекти за подпомагане дейността на държавните, областни и общински институции, икономиката, социалните дейности и правораздаването;
е) разработва и реализира проекти за повишаване на квалификацията на млади специалисти, чрез включването им в международни и национални програми за обмяна на опит и участие в квалификационни курсове;
ж) набира и изразходва набраните средства за постигане на целите на Сдружението, в съответствие с разпоредбите на Закона и този устав;
з) учредява и участвува с парични и непарични средства в търговски и граждански дружества, осъществява съвместна дейност със сродни сдружения, фондации и други юридически и физически лица, с оглед постигане на целите си.

Чл.4. За постигане на своите цели Сдружението осъществява следния предмет на дейност: предоставяне на информационни услуги; издателска дейност; съдействие за създаване на екпертни екипи; оказване на екпертна и консултантска помощ на държавни институции, областни и/или общински администрации, съдебната система, стопански субекти, физически и юридически лица; организиране на квалификационни курсове, семинари, конференции, международни срещи и диспути.