Устав - извлечение

Извлечение

УСТАВ на Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”
(рег. по ф.д. № 8122/2004 на СГС/ФО)

ГЛАВА ІІ
ЧЛЕНСТВО

Чл.5. Член на Сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, независимо от неговата националност или място на осъществяване на дейност, което приема да работи за реализацията на целите на Сдружението, притежава професионален опит и висока квалификация в съответната сфера.

Чл.6.

Приемането на нов член на Сдружението става с писмена молба, отправена чрез Управителния съвет до Общото събрание, което се произнася по молбата с решение, взето с мнозинство от 2/3 от присъствуващите на събранието членове.

Чл.7.

Всеки член на Сдружението има право да:

7.1. участвува в управлението;

7.2. ползва целево определено имущество на Сдружението, съобразно предназначението му и по начин, който не възпрепятствува дейността на Сдружението или други негови членове;

7.3. бъде информиран относно дейността на Сдружението и неговите органи, вкл. като ползва за свои професионални нужди база-данни, съдържаща притежавана от Сдружението информация по всички интересуващи го въпроси;

7.4. получава съдействие и ползва с предимство услугите, предоставяни от Сдружението в изпълнение на предмета му на дейност.

Чл.8.

Всеки член на Сдружението се задължава да:

8.1. съдействува с всички достъпни нему средства за постигане целите на Сдружението и осъществяване предмета му на дейност;

8.2. участвува в работата на Общото събрание на Сдружението и другите органи за управление, в които е избран;

8.3. направи учредителна или първоначална вноска (при приемане на нов член), в размер на 2`700,- (Две хиляди и седемстотин) лева, както и да прави периодични вноски, чийто размер се определя с решение на Общото събрание, взето по реда на чл. 23,т.7 от този Устав.

8.4. използва предоставената му информация само за постигане целите и осъществяване предмета на дейност на Сдружението, както и за собствени нужди, доколкото с това не накърнява интересите на Сдружението или други негови членове;

8.5. спазва законите и другите нормативни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

8.6. не накърнява с действията си доброто име на Сдружението, както и да взаимодейства с другите членове на Сдружението по начин, утвърждаващ авторитета му.

Чл.9.

Юридическите лица, членове на Сдружението, участвуват в Общото събрание и другите органи за управление чрез упълномощени представители, чиито правомощия се прекратяват с писмено уведомление, отправено от праводателя до Председателя на Управителния съвет на Сдружението.

Чл.10.

Членството в Сдружението се прекратява:

10.1. с едностранно изявление до Управителния съвет;

10.2. със смъртта или поставянето под запрещение на физическото лице;

10.3. с ликвидацията на юридическото лице;

10.4. с изключването;

10.5. с прекратяването на Сдружението;

10.6. при отпадане.

Чл.11

. Прекратяването на членството поради отпадане става, когато:

11.1. лицето престане да отговаря на условията за членство в Сдружението;

11.2. лицето не присъствува на проведени две Общи събрания или на заседания на органа, в който е избран за период от една година;

11.3. без уважителни причини лицето не се яви повече от три покани, отправени му от Председателя на Управителния съвет в продължение на една година за участие в мероприятия, инициирани от ръководните органи на Сдружението;

11.4. лицето не заплати две последователни периодични вноски (членски внос).

Чл.12.

Прекратяването на членството поради отпадане се извършва с Решение на Управителния съвет, взето с мнозинство от 2/3 от всички членове.

Чл.13.

Член на Сдружението може да бъде изключен с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от присъствуващите членове, когато:

13.1. с действията си е накърнил интересите и доброто име на Сдружението;

13.2. не изпълни решение на Общото събрание или Управителния съвет;

13.3. по-нататъшното му членство е несъвместимо с целите на Сдружението.

Чл.14

. Решението по чл.12 от този Устав може да се обжалва от лицето, чието членство е прекратено, на първото заседание на Общото събрание, следващо Решението на Управителния съвет за отпадане от Сдружението.

..........................