Протокол от съдебно заседание, проведено на 13.11.2013 г. по адм. д. № 3367 от 2013 г. по описа на ВАС / VІІІ отделение


П Р О Т О К О Л

София, 13.11.2013 година

Върховният административен съд на Република България - Осмо отделение, в съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и тринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДОНКА ЧАКЪРОВА
ЧЛЕНОВЕ: МИРА РАЙЧЕВА
КАЛИН КУМАНОВ
при участието на секретаря Антоанета Иванова
и с участието на прокурора Иво Игнатов
сложи на разглеждане дело № 3367 по описа за 2013 година,
докладвано от председателяДОНКА ЧАКЪРОВА

На именно повикване и след спазване на разпоредбата на чл.142, ал.1 от ГПК, страните се представиха така:
ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ - Сдружение с нестопанска цел "Сефита"- председател Веселина Георгиева Попова, Сдружение "Евроцентър за повишаване квалификацията на експерти и оценители" - председател Людмил Андреев, Любомир Петров Герджиков, Емилия Антова Петрова, Стефан Николов Кънчев, Таси Ценов Беляшки, Стоян Делчев Гешев, Спас Георгиев Милчев, Меглена Петрова Желенска, Николай Стоянов Желенски, Ангел Харизанов Ковачев, Николина Илиева Ножарова, Петра Володиева Иванова и Красимир Енчев Хаджиминчев, редовно призовани, се представляват от адв.Тодорова, като се явява лично и жалбоподателя Любомир Герджиков.
ОТВЕТНИКЪТ - Министерство на правосъдието, редовно призован, се представлява от юрк.Димитрова.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:
Страните - Да се даде ход на делото.
Прокурорът - Да се даде ход на делото.

ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, намира че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА постъпили Жалба срещу цялата Наредба на Министерство на правосъдието №3 от 30.11.2012г. за вписване, квалификация и възнаграждения на вещите лица, както и конкретни оплаквания срещу конкретни нейни текстове, които са подробно описани в самата жалба от Сдружение с нестопанска цел "СЕФИТА, представлявано от Веселина Георгиева Попова, Сдружение "Евроцентър за повишаване квалификацията на експерти и оценители", представлявано от Людмил Крумов Андреев, Любомир Петров Герджиков, Емилия Антова Петрова, Веселина Георгиева Попова, Стефан Николов Кънчев, Таси Ценов Беляшки, Стоян Делчев Гешев, Спас Георгиев Милчев, Меглена Петрова Желенска, Николай Стоянов Желенски, Ангел Харизанов Ковачев, Николина Илиева Ножарова, Петра Володиева Иванова и Красимир Енчев Хаджиминчев.
ДОКЛАДВА направените доказателствени искания към жалбата, свързани с твърденията за допуснати нарушения.
ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка и становище от Министерство на правосъдието с множество писмени доказателства.
ДОКЛАДВА, че е извършено публикуване в ДВ на оспорването.
ДОКЛАДВА, че след него няма постъпили искания или изявления от други трети лица за участие в процеса.

адв.Тодорова - Поддържам жалбата. Моля, да бъдат приети представените с нея писмени доказателства. Поддържам направените доказателствени искания в жалбата, а именно моля, да задължите ответника Министерство на правосъдието да представи мотивите, съответно доклада от проведеното обществено обсъждане на Наредбата съобразно нормата на чл.28 от Закона за нормативните актове.
Моля, да задължите ответника да представи финансово икономическа обосновка и конкретно извършени разчети за определяне на възнагражденията или техни елементи посочени в чл.27 и чл.31 ал.1, както и на разходните норми по чл.33 ал.2 от Наредбата, а също така моля след това, да ни се даде възможност да бъде допусната финансово-икономическа експертиза, която да даде заключение - дали са научно обосновани средствата и методите, използвани при изчисления на посочените стойности на възнаграждения и разноски.
Също така представям в днешно с.з., с копие за противната страна и моля да приемете протокол №4 от заседание на гражданския съвет към ВСС, в който са изразени становища на съдийските организации и на председателя на правната комисия към ВСС, относно обжалваната Наредба.
Заседанието е проведено след издаване на Наредбата, но в него се съдържат конкретни становища по самата Наредба. Считам, че това е относимо към твърденията ни в жалбата, за незаконосъобразността на Наредбата. Считам, че по този начин се подкрепят нашите твърдения.
По последното ни доказателствено искане, за представяне Решение на ВСС за съгласуване проекта на наредбата, ако ответника има и други документи не възразяваме да ги представи, но ако счита, че представените с преписката отговарят на това наше искане не го поддържаме за допълнително задължаване.

юрк.Димитрова - Оспорвам жалбата като неоснователна. Представям извлечение от интернет страницата на Министерство на правосъдието, от което твърдиме, че се установява, че на 22.11.2012г. е качен проект за оспорената Наредба, с което е оповестена.
Поддържам писменото становище от 21.02.2013 г. Заявявам изрично, че е изпратена цялата административна преписка и други документи при нас по повод издаването на Наредбата няма.
Изрично заявявам, че нямаме доклад от проведено обществено обсъждане, няма и мотиви към такъв доклад и не можем да представим такъв.
Нямаме и не можем да представим финансово-икономическа обосновка или някакъв вид разчети за определяне на възнагражденията и техните елементи, посочени в чл.27 и чл.31 от Наредбата, както и разходни норми по чл.33, и в тази връзка не можем да представим писмени документи.
Възразявам да бъде приет протокол №4 от 26.04.2013г. като неотносим към спора.

адв.Тодорова - С оглед изявлението на процесуалния представител на другата страна, че няма да представи други доказателства, правя искане за назначаване на съдебна експертиза със задачата формулирана в жалбата.

юрк.Димитрова - В Наредбата се съдържа реда за определяне на възнагражденията и считам, че такава експертиза не е необходима. Нямам доказателствени искания.

Прокурорът - Да се приемат представените с преписката доказателства. Представените в днешното с.з. са създадени впоследствие след публикуване на оспорения акт, поради което намирам, че не са относими и приложими за конкретния случай. Намирам, че искането за експертиза е неотносимо към спора, досежно законосъобразността на приетия нормативен акт, поради което намирам, че това искане не следва да бъде уважено.

СЪДЪТ СЛЕД СЪВЕЩАНИЕ ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА приложените към съпроводителното писмо от 22.02.2013г. писмени доказателства под опис, представляващи цялата административна преписка според изявлението на юрк. Димитрова.
ПРИЕМА приложените към жалбата писмени доказателства.

ПРИЕМА днес представения протокол №4 от заседанието на 26.04.2013г.

ДОПУСКА съдебно-финансова-икономическа експертиза със задача, подробно формулирана в доказателствените искания на жалбата.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице, в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателите в 10-дневен срок от днес.

След внасяне на депозита ще бъде определено поименно вещото лице и съответно призовано за съдебно заседание.

За събиране на допуснатите доказателства, СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото с ново призоваване на страните.

Делото да се докладва на Председателя на Осмо отделение за определяне на конкретна дата, с оглед графика на отделението.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


СЕКРЕТАР: