Учредители

Сдружение за експертизи, финансово-икономически и технически анализи "СЕФИТА" е създадено в началото на 2003 г. като обединение с нестопанска цел на юридически лица, работещи в областта на финансово-икономическото и техническо експертизиране.

 

Учредители на Сдружение "СЕФИТА" са:

 

  1. Специализирано одиторско предприятие "ХЕДЖ" ООД – гр. София,
  2. Специализирано предприятие за експертизи и оценки "ТЕМИС-ЕКСПЕРТ" ООД – гр. София,
  3. Специализирано предприятие за експертизи и оценки "ДОМЕКС КОНСУЛТ" ООД – гр.София
  4. Специализирано предприятие за строителен надзор и технически контрол "КОНСУЛТСТРОЙ" ЕООД – гр. Бургас;

 

Основна предпоставка за създаване на Сдружението е постигнатото разбиране от ръководствата на предприятията и изпълняващите поръчки чрез тях експерти, че обектите на анализ, оценка и експертизиране се отличават с все по-голяма сложност, комплексност и иноваторство, поради което е целесъобразно и необходимо прилагането на екипния подход, а също и ползването на знания от различни области и на различни по квалификация експерти.

 

Влияние в тази насока оказва и динамиката на нормотворчеството, а също и навлизането в практиката на международни стандарти за анализи, оценки, счетоводство и одит.

Членове на Сдружение "СЕФИТА", присъединили се след учредяването, са:
 

  1. Специализирано предприятие за инвестиционни анализи "АТРАМЕД КОНСУЛТ" ООД - гр. София.


С Решение по Протокол № 1 от 10.01.2013 г. на ВСС, Сдружение "СЕФИТА" е одобрено и включено в състава на Гражданския съвет към Висшия съдебен съвет на Република България.