Писмо на Сдружение СЕФИТА до Гражданския съвет от 26.06.2013 г.

Изх. № 055 / 26.06.2013 г.

 

ДО

ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ

КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

Уважаеми дами и господа,

Както Ви е известно, на 25.06.2013 г. се проведе поредното заседание на Гражданския съвет към ВСС по предварително обявен дневен ред от 7 точки. В тази връзка бихме желали да споделим следното наше становище:

1. Относно обсъдените правила за командироване на съдии, прокурори и следователи (т. 1 от дневния ред) – изцяло споделяме и подкрепяме разпространеното от Съюза на съдиите в България писмено изложение (от 25.06.2013 г.).

Направените в Гражданския съвет обсъждания по проблематиката считаме за задълбочени и допринасящи за изясняване и конкретизиране на системата за командироване на магистрати, и неглижирането им в последващите редакции на правилата в значителна степен обезмислят желанието ни за усъвършенстване на този необходим подход за решаване на неотложни проблеми в органите по правораздаване.

Настояваме за обсъждане и приемане на нарочен акт на Гражданския съвет относно преразглеждане и допълване на правилата за командироване на съдии, прокурори и следователи – в съответствие с писменото изложение на ССБ, като предлагаме това да стане неприсъствено – чрез изразяване на отношение по електронен път до съпредседателите на ГС.

2. Относно отговор по Акт № 1/26.04.2013 г. на ГС (т. 4 от дневния ред) от ВСС, ни прави негативно впечатление формалния характер, неточност и непълнота на изложеното в отговора, както и обстоятелството, че докладчикът Маргарита Радкова – директор на дирекция „Финанси и бюджет” към АВСС, не се яви на заседанието, въпреки че с оглед изслушването й се извърши разместване на точки от дневния ред.

Макар и да не се възприе от участвалите в заседанието направеното от нас предложение в гласувания по тази точка Акт - за разглеждане на служебното съответствие на съставителите на отговора, представен от ВСС, ние и за в бъдеще ще настояваме за коректност в отношенията между ГС и ВСС, предвид декларираното желание за диалог, доверие и взаимна полезност.

Проявата на формализъм и бланкетно отразяване от служители на ВСС на отправените препоръки и предложенията от представители на гражданските организации, в значителна степен разколебава наши експерти в полезността, перспективата и чуваемостта относно подобряване на параметри на съдебната система чрез диалог с ВСС.

3. Информираме Ви, че представители на Сдружение „СЕФИТА” са направили следните предложения на проведеното заседание относно промени в Правилата за действие на Гражданския съвет (т. 3 от дневния ред):

  • по т. ІV.6 от Правилата:

било: „Работи за укрепването на диалога, доверието и взаимопомощта между ВСС, магистратите от органите на съдебната власт и гражданското общество.”

да се промени на: „Работи за укрепването на диалога, доверието и взаимопомощта между ВСС, лицата от съдебната система и гражданското общество.”

Мотиви: В Конституцията на РБ като лица с отношение към съдебната власт освен магистратите са посочени и адвокатите, а в ЗСВ – съдебни заседатели, съдебни служители, съдебна охрана и вещи лица.

  • по т. V.9 от Правилата:

било: „Заседанията на Гражданския съвет се съпредседателстват от член на ВСС и представител на организациите, избрани чрез жребий на ротационен принцип за 6 месеца.”

да се промени (допълни) на: „Заседанията на Гражданския съвет се съпредседателстват от член на ВСС и представител на организациите, избрани чрез жребий на ротационен принцип за 6 месеца. След изтичане на периода съпредседателите внасят на заседание на Гражданския съвет за информация отделни свои отчетни доклади за извършеното и за индикирани проблеми през периода.

Мотиви:Отчетността и представянето на систематизирана информация е с потенциал да спомогне за постигането на по-добра оперативност в работата на Гражданския съвет, както и след анализ – да се избегне повтаряемост на допуснати слабости.

  • по т. V.12 от Правилата:

било: „Със заповед Главния секретар на ВСС определя постоянен технически сътрудник на Гражданския съвет, който води стенографски протокол, съхранява документацията и осигурява технически кореспонденцията.”

да се промени (допълни и конкретизира) на: „Със заповед Главния секретар на ВСС определя постоянен технически сътрудник на Гражданския съвет, който води стенографски протокол, съхранява документацията и осигурява технически кореспонденцията, в това число входящ и изходящ регистър на кореспонденцията, регистър на актовете на Гражданския съвет, регистър на Протоколите от заседанията, други регистри по решение на Гражданския съвет.

Мотиви:Аналогични на тези по предходната отметка.

  • по т. V.15 от Правилата:

било: Актовете на Гражданския съвет се разглеждат от съответната комисия на ВСС и се внасят задължително за разглеждане на заседание във ВСС.

да се промени (допълни) на: Актовете на Гражданския съвет се разглеждат от съответната комисия на ВСС в едномесечен срок от приемането им и се внасят задължително за разглеждане на заседание във ВСС.

  • нова т. V.18 от Правилата:

Между заседанията на Гражданския съвет дейността му се координира и управлява от координационен съвет, включващ съпредседателя, избран от НПО, и представителите на две други организации от членуващите в ГС, избрани чрез жребий за срок от 6 месеца.

Мотиви: Считаме, че по настоящем се наблюдава значителен поток от информация между организациите, членуващи в ГС. Част от обсъжданията обаче остават без последствия. Освен това бавната процедура по съгласуване и провеждане на заседания не предоставя възможност за реакция по актуални теми.

 

Направените предложения не бяха подложени на гласуване, тъй като повечето от присъствалите на заседанието изразиха желание за предоставяне на допълнително време за преценка на предложенията.

Заявяваме желанието ни предложенията да бъдат разгледани на следващото заседание на Гражданския съвет.

 

Надяваме се с настоящото да сме били полезни,

 

С уважение,

 

ик. Веселина Г. Попова –

Председател на Сдружение „СЕФИТА”

 

 Приложение: Проект на Акт на Гражданския съвет по т. 1.