А К Т № 6/25.06.2013 г., приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС


 

 

Г Р А Ж Д А Н С К И  С Ъ В Е Т

към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


АКТ № 6/25.06.2013 г.

приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС

(на основание т. V.10 от приетите Правила за действие на Гражданския съвет)

 

На заседание на Гражданския съвет към Висшия Съдебен Съвет, състояло се на 25.06.2013 г., по точка 5. от дневния ред:

Обсъждане на проект на Комуникационна политика на Висшия съдебен съвет;

след разглеждане на внесените материали:

  • Проект на Комуникационна политика на Висшия съдебен съвет,

и след състояло се обсъждане е прието, на основание т. V.15 от Правила за действие на Гражданския съвет, на вниманието на съответните комисии на ВСС да бъдат представени следните решения на организациите от Гражданския съвет към ВСС, формулирани на проведеното заседание:

1. Гражданският съвет към ВСС изразява принципна подкрепа за представения проект на Комуникационна политика на Висшия съдебен съвет, с препоръка за прецизирането му като се вземат под внимание изложените съображения при проведената дискусия на настоящото заседание.

гласуване:          за – 6,              против – 2,     въздържал се – 1,                   
(приема се)

2. Гражданският съвет към ВСС изразява становище да не се приема проекта за Комуникационна политика на ВСС докато не се изяснят и допълнят към ключовите общности всички лица от структурата на съдебната система.

гласуване:          за – 2,              против – 7,     въздържали се – няма,          
(не се приема)

 

Председателстващи заседанието:

                                                                                            /п/

               Камен Иванов –                           Любомир Герджиков –

     съпредседател на ГС към ВСС,               съпредседател на ГС към ВСС,

                  избран от ВСС                                      избран от НПО