А К Т № 5/25.06.2013 г., приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС

Г Р А Ж Д А Н С К И  С Ъ В Е Т

към ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ


АКТ № 5/25.06.2013 г.

приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС

(на основание т. V.10 от приетите Правила за действие на Гражданския съвет)


            На заседание на Гражданския съвет към Висшия Съдебен Съвет, състояло се на 25.06.2013 г., по точка 4. от дневния ред:

Отговор по Акт № 1 от 26.04.2013 г. на Гражданския съвет и писмо от Съюза на юристите в България във връзка с организирането на експертна кръгла маса по въпросите за дейността на съдебните експерти и съдебната експертиза;

след разглеждане на внесените материали:

  • Извлечение от Протокол № 21/15.05.2013 г. на Комисия „Бюджет и финанси” на Висшия съдебен съвет,
  • Писмо от Съюза на юристите в България, вх. № 97-00-268/11.06.2013 г.;

и след състояло се обсъждане е прието, на основание т. V.15 от Правила за действие на Гражданския съвет, на вниманието на съответните комисии на ВСС да бъдат представени следните решения на организациите от Гражданския съвет към ВСС, формулирани на проведеното заседание:

1.  Гражданският съвет към ВСС приема представения от Комисия „Бюджет и финанси” към ВСС отговор по Акт № 1 от 26.04.2013 г. като непълен (касаещ само т. 4 и т. 6 от Акта), неточен (отговарящ не на поставените, а на други въпроси), формален и несъответстващ на необходимостта от съвместно обсъждане на промени с цел подобряване на организацията и осъществяването на съдебната експертиза в интерес на съдебния процес.

гласуване:          за – 9,              против – няма,           въздържали се – няма,       (приема се)


2. 
Гражданският съвет към ВСС насочва вниманието на членовете на ВСС за вземане на отношение за изготвянето и представянето на смислено становище по поставените с Акт № 1 въпроси и проблеми, както и за разглеждане на служебното съответствие на съставителите на отговора, представен по т. 4 от дневния ред на настоящото заседание.

(предложението е оттеглено)


2. 
Гражданският съвет към ВСС настоява ВСС да представи исканата информация по т. 4 на Акт № 1 за планираните и отчетени средства по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персовала” – в частта за съдебни експертизи, и § 10-00 „Издръжка” – също в частта за съдебни експертизи, както и отговор по останалите въпроси от Акта.

гласуване:          за – 9,              против – няма,           въздържали се – няма,       (приема се)


3.  
Гражданският съвет към ВСС приема изложеното в писмото на СЮБ с вх. № 97-00-268/11.06.2013 г., като препоръчва сроковете по възможност да бъдат съкратени и заключителният документ да бъде конкретизиран.

гласуване:     за – 9,              против – няма,           въздържали се – няма,       (приема се)

 

Председателстващи заседанието:

                                                                                            /п/

      Камен Иванов –                                 Любомир Герджиков –

съпредседател на ГС към ВСС,                съпредседател на ГС към ВСС,

избран от ВСС                                         избран от НПО