Писмо до г-жа Зинаида Златанова - Министър на правосъдието от 20.06.2013 г.

Изх. № 049 / 20.06.2013 г.

 

ДО

МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

Г-жа Зинаида Златанова

 

 

ОТНОСНО: Предвиждани дейности и мероприятия от Министерството на правосъдието, касаещи подобряване нормативното регулиране в сферата на съдебното експертизиране;

 

Уважаема г-жоМинистър,

Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС/ФО, обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени организации, учреждения и стопански субекти.

Ръководството на Сдружението периодично анализира и обобщава проблематиката, свързана с изпълнението на съдебни експертизи.

За установеното нееднократно сме информирали МП и ВСС – относно конкретни проблеми и конфликти, които произтичат от регулацията и наложената практика в отношенията между възлагащи органи от досъдебното производство и съда – от една страна, и назначаваните за вещи лица – от друга, имащи за резултат влошаване качеството на експертната дейност, а също и ограничаване приноса й за ускоряване и подобряване на съдебния процес.

Както Ви е известно, за трайното нерешаване на конфликти и отсъствието на работеща регулация при прилагането на института на съдебната експертиза, сме информирали, също така, и Представителството на ЕК в България.

За съжаление, с писмо изх. № 15-00-28/2012 на МП (приложено към настоящото) бяхме уведомени, че поредната междуведомствена работна група, създадена със заповед на Министъра на правосъдието през 2011 г., е приключила работата си неуспешно и „поради липса на консенсус по някои основополагащи въпроси не се е стигнало до възможност за изработване на проект за Концепция (за съдебната експертиза)”, както и че предстои сформиране на следваща междуведомствена работна група с оглед изясняването на такава концепция и изработването на проект на Закон за съдебната експертиза.

Ясно осъзнавайки, че решаването на стоящите пред съдебната експертизи проблеми може да се постигне чрез усилията както на обществото, така и на имащите отношение институции, Сдружение „СЕФИТА” се включи в работата на Гражданския съвет към ВСС, като по наше предложение беше разгледан и приет първият акт на обществената организация (Акт № 1/26.04.2013 г. на ГС към ВСС), касаещ проблематиката в съдебното експертизиране. При обсъжданията Съюза на юристите в България, също член на Гражданския съвет, пое инициативата съвместно със Сдружението ни да организира форум за окончателно изясняване и финализиране на тематиката чрез изработването на заключителен документ, адресиран до държавните органи и институции.

Уважаема г-жо Министър,

във връзка с гореизложеното се обръщаме към Вас с настоятелно искане:

1. Да се разпоредите в спешен порядък за сформирането на работна група по проблемите на съдебното експертизиране към Министерството на правосъдието, с оглед формулиране на становище за основните положения по изработването проект на Закон за съдебната експертиза.

Не възразяваме с наши експерти да участваме в работата на работната група, ако прецените за уместно.

2. Да разпоредите участие на Ваши експерти в организирания форум чрез Съюза на юристите в България за финализиране на темите, касаещи съдебното експертизиране – като представляващи учреждение с отношение към съдебната експертиза, съгласно Закона за съдебната власт.

3. Да включите при разглеждането и определянето на законодателните приоритети на Министерството на правосъдието за второто полугодие на 2013 г. също и обсъждане на проект на Закон за съдебната експертиза.

4. Молим за Вашето съдействие проблематиката по съдебното експертизиране да се разглежда и обсъжда като проекция на съвременните европейски тенденции в тази област, очертани например от състоялия се Симпозиум на съдебните експерти на тема „Бъдещето на съдебната експертиза в страните от ЕС”, проведен м. Март 2012 г. в Брюксел по инициатива на Европейския институт за експертизи и експерти (Франция), или при ползването на положителния опит и добри практики на други сходни европейски организации.

5. Молим, също така, да ни бъдат предоставени работните материали от предишни работни групи към МП по проблематиката – сформирани през 2007 г. и през 2011 г.

 

Надяваме се на сътрудничество от взаимен интерес, и оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост, като по Ваша преценка сме на разположение за провеждането на работна среща.

 

С уважение,                                           

                                                        ик. Веселина Г. Попова –

Председател на Сдружение „СЕФИТА”


 

Приложения: 1. Ксеро-копие на писмо изх. № 15-00-28/09.08.2012 г. на Министерство на правосъдието – 3 листа,

2. Ксеро-копие на писмо изх. № 025/27.03.2012 г. на Сдружение „СЕФИТА” до МП – 3 листа;