Писмо до г-жа Вивиан Рединг – Заместник-председател на ЕК по правосъдието

Изх. № 009 / 23.01.2013 г.

 

ЧРЕЗ

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЕК В БЪЛГАРИЯ


ДО

Г-ЖА ВИВИАН РЕДИНГ –

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА ЕК ПО

ПРАВОСЪДИЕТО

 

ОТНОСНО: Грантови програми на ЕК в областта на съдебното експертизиране;Уважаема госпожо,

Сдружение с нестопанска цел “СЕФИТА”, рег. по ф.д. № 8122/ 2004 г. на СГС, обединява експерти и техни организации, работещи предимно в сферата на съдебното експертизиране и по възлагане от органите на досъдебното производство, както и по поръчки на обществени учреждения и стопански лица.

Ръководството на Сдружението вече почти десетилетие анализира и обобщава проблематиката, свързана с изпълнението на съдебни експертизи.

През 2007 г. експерти от Сдружението активно участват[1] в работна група към Министерство на правосъдието за изготвяне на нова наредба за дейността на съдебните експерти (вещи лица). Извършеното от работната група не довежда до реални резултати, тъй като проблематиката е прехвърлена за разглеждане и решаване от Висшия Съдебен Съвет (ВСС).

С издадената[2] през 2008 г. Наредба № 1 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица е уреден частично и непълно статута на съдебните експерти и извършваната от тях дейност. Многократните ни контакти с ВСС по възникващи в тази връзка проблеми за експертите и за съдебната система като цяло, са водели до общото разбиране, че следва да се търси комплексно решение чрез приемане на закон за вещите лица, което обаче е извън кръга на компетентност на ВСС.

От значителния обем разменена кореспонденция на тази тема с Министерството на правосъдието научаваме в последствие[3], че през 2011 г. отново е сформирана междуведомствена работна група със задача: „Изготвяне на проект за концепция за съдебните експертизи”, но поради липса на консенсус по основополагащи въпроси не се е стигнало до изработването на такава концепция.

От натрупания опит през годините сме установили, че макар проблемите, отнасящи се до съдебното  експертизиране у нас да засягат в частност широк кръг специалисти и като цяло една значима за демократичните общества система – съдебната, мерките за решаването им са спорадични и реално неводещи до положителни ефекти. Безспорно е, че съдебната експертиза е неразделна част от съдебната система, когато последната е базирана на основните положения от Континенталната правна система (както у нас), и като такава, в състоянието в което е, представлява по настоящем задържащ фактор за реформирането и привеждането на съдебния процес в страната ни в съответствие със съвременните изисквания.


Уважаема госпожо Рединг,

тъй като множеството контакти с органите на съдебната власт в България нито са спомогнали за установяване на основни параметри на извършваните съдебни експертизи (въпреки многократните ни запитвания), нито са имали за резултат подобряване на регулаторната рамка на тази дейност, нито пък в перспективните планове на съдебните органи са заложени програми за осъществяване на належащи подобрения и възприемане на добри практики от страните от ЕС, най-учтиво Ви молим да ни информирате за грантови програми на Европейската комисия с бенефициенти неправителствени организации, които имат насоченост към съдебното експертизиране в гражданския и в наказателния съдебен процес.

Като Ви благодарим за отделеното време и внимание, оставаме на разположение за допълнителна информация при необходимост,

 

                                           С уважение,

Веселина Г. Попова –

Председател на Сдружение „СЕФИТА”
[1]Заповед № Л-004-769/15.10.2007 г. на Министъра на правосъдието,

[2]Обн. ДВ бр. 11/05.02.2008 г.,

[3]писмо изх. № 15-00-28/09.08.2012 г. на Министерство на правосъдието