Протокол от заседание на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 26.04.2013 г. продължение

 

ГРАЖДАНСКИ СЪВЕТ

КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТП Р О Т О К О Л   №4

от заседание на Гражданския съвет към ВСС,

проведено на 26.04.2013 г. при следния дневен ред

 

ПРОДЪЛЖЕНИЕ - 2-ра част

ТАНЯ МАРИНОВА: Това ще е работа на работната група, която ще иска в крайна сметка крайния акт. Аз не смятам, че трябва да обсъждаме конкретните разпоредби. По-скоро да се обединим около това какво искаме в момента от Висшия съдебен съвет, какво предлагаме да се направи с общи усилия и да предложим впоследствие, за да стигнем до законопроект.

Аз съм съгласна, първо, с предложенията на колегите Герджиков и на Асоциацията на прокурорите в България да изготвим окончателен акт и да помолим г-н Камен Иванов да ни информира на следващото заседание дали това, което сме обсъждали е обсъждано впоследствие във Висшия съдебен съвет и взето ли е решение какви мерки ще предприеме Висшият съдебен съвет в тази насока.

Съгласна съм с предложенията на сдружение „Сефита” за изискване на информация от Висшия съдебен съвет, смятам, че за да се обоснове качествен законопроект първо трябва да се направи анализ на проблемите и да се събере цялата информация, с която разполага до момента Висшият съдебен съвет.

Единствено ми се струва ненужно да искаме мотивите на Висшия съдебен съвет да изрази положително становище за наредбата, тъй като тази наредба така или иначе вече стигнахме до извода, че няма за какво да се занимаваме с нея.

Предлагам вместо да искаме тази информация, която така или иначе, не виждам до какво положително развитие може да ни доведе, Висшият съдебен съвет си има достатъчно работа, да му дадем възможност да обработи и да ни предостави информацията, която е необходима за анализа на проблемите с експертизите, да включим предложението на г-н Йосиф Герон за организиране на кръгла маса и още една точка предлагам да включим – да поканят съюзите на експертите най-общо казано, всички сдружения, които съществуват в тази област да се запознаят със законопроекта, който е изготвен от предишния Висш съдебен съвет, за да могат ефективно да участват в кръглата маса, която ще организираме през м. септември.

ПРЕДС. ЛЮБОМИР ГЕРДЖИКОВ: Благодаря.

Сега това, което ви прочетох, допълнено с това, което каза г-н Герон и г-жа Маринова, го има написано с наименование акт №1 на Гражданския съвет. Към него има списък на всички организации с възможност да гласуват по тези точки. На вашето внимание са предложенията за провеждане на гласуване.

БОГДАНА ЖЕЛЯВСКА: Нека да ги гласуваме точка по точка, защото някои неща не е нужно да ги изискваме от съвета.

ПРЕДС. ЛЮБОМИР ГЕРДЖИКОВ: Към писмото са въпрос по въпрос. Тоест точка по точка да се отрази гласуването, не ан блок на всичките.

Ще помоля г-жа Попова да допише предложението на г-н Герон като т. 8.

Пристъпваме към гласуване точка по точка.

По точка 1 - Гражданският съвет препоръчва на Висшия съдебен съвет да прецени възможността за включване в годишната си програма за 2013 г. разработването на мерки за подобряване на съдебното експертизиране.

„За” – 10, „Против” – няма, „Въздържали се” – 1.

Предложението се приема.

По точка 2 - Гражданският съвет препоръчва на Висшия съдебен съвет да включи към статистическите форми за отчитане дейността на съдилищата, информация относно количеството и вида на възлаганите експертизи, както и направените разходи в тази връзка.

„За” – 11, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма.

Предложението се приема.

По точка 3 - Гражданският съвет изисква от Висшия съдебен съвет да представи информация за проведените обсъждания, в т. ч. и в комисии, за мотивите за изразяване на положително становище на основание чл. 31 от Закона за съдебната власт по предложената от министъра на правосъдието Наредба №3 за вписване, квалификация и възнагражденията на вещите лица, в т. ч. и финансово-икономическа обосновка за съгласуване на ставки за възнаграждения и разходи по съдебни експертизи. Препоръчва на Висшия съдебен съвет да съгласува на основание чл. 403 от ЗСВ текста на наредбата след проведено обществено обсъждане.

„За” – 1, „Против” – 0, „Въздържали се” – 10.

Предложението не се приема.

По точка 4 - Гражданският съвет изисква от Висшия съдебен съвет да представи разчети, послужили за съгласуване на бюджета на съдебната власт в частта, касаеща съдебните експертизи.

ЦВЕТОМИР ЙОСИФОВ: Няма смисъл от тази точка, защото бюджетът на съдебната власт вече е разчетен.

ПРЕДС. ЛЮБОМИР ГЕРДЖИКОВ: А как залагат там цифрите, някой знае ли? Не знае, няма и да узнае.

ЦВЕТОМИР ЙОСИФОВ: Въпросът е в друго.

ПРЕДС. ЛЮБОМИР ГЕРДЖИКОВ: В процедура на гласуване сме, така че, колеги гласувайте по т. 4.

„За” – 6, „Против” – 4, „Въздържали се” – 1.

Предложението се приема.

По точка 5 - Гражданският съвет изисква от Висшия съдебен съвет да представи разчети, послужили за съгласуване на 3-годишните бюджетни прогнози в частта, касаеща съдебните експертизи.

„За” – 5, „Против” – 4, „Въздържали се” – 2.

Предложението не се приема.

По точка 6 - Гражданският съвет изисква от Висшия съдебен съвет да предостави информация от одитните доклади на Сметната палата в частта, касаеща разходване на предвидените средства за съдебни експертизи.

„За” – 10, „Против” – няма, „Въздържали се” – 1.

Предложението се приема.

По точка 7 - Гражданският съвет изисква от Висшия съдебен съвет да предостави информация за вида на данните, които се събират чрез системата за мониторинг и контрол на вещите лица, от кого се обработват и анализират, и извършват ли се обобщения – ако да, да бъдат представени.

„За” – 11, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма.

Предложението се приема.

ТАНЯ МАРИНОВА: Отказахте ли се от това да се обсъждат мотивите за наредбата?

ПРЕДС. ЛЮБОМИР ГЕРДЖИКОВ: Оттеглихме я, да.

По точка 8 – Гражданският съвет предлага на Висшия съдебен съвет съвместно да бъде организирана експертна кръгла маса в края на м. септември 2013 г., при участието на широк кръг професионални и академични организации, както и от органите на съдебната власт, на която да бъде обсъдена проблематиката, касаеща съдебната експертиза с цел изработване на основни положения на проектозакон за съдебната експертиза.

 „За” – 11, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма.

Предложението се приема.

ТАНЯ МАРИНОВА: Колеги, моето предложение е Висшият съдебен съвет да покани съюзите на експертите, да ги запознае с информацията, свързана с анализите на проблемите с експертизите и законопроекта, който е подготвен от предишния Висш съдебен съвет, за да могат ефективно да участват в работната група.

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Можем да им изпратим законопроекта. Би трябвало те да го знаят.

ТАНЯ МАРИНОВА: Добре. Тогава да информира сдруженията на експерти, които са регистрирани, че се инициира такава работна група, която през м. септември да обсъди законопроекта и да им предостави информацията, която искаме и за Гражданския съвет, за да си направят анализите за включване в тази работна група.

ПРЕДС. ЛЮБОМИР ГЕРДЖИКОВ: Ако не възразявате, да го включим в предната точка, просто допълваме текста „Висшият съдебен съвет да информира съюзите на експерти за провеждането на кръгла маса, като им предостави материали за същата.

Колеги, така точка 8 добива следния вид – Гражданският съвет предлага на Висшия съдебен съвет съвместно да бъде организирана експертна кръгла маса в края на м. септември 2013 г., при участието на широк кръг професионални и академични организации, както и от органите на съдебната власт, на която да бъде обсъдена проблематиката, касаеща съдебната експертиза с цел изработване на основни положения на проектозакон за съдебната експертиза.

ВСС да публикува информация за организираното мероприятие и да предостави постъпили при него предложения и други данни, касаещи съдебната експертиза като част от съдебния процес у нас.”

Който е съгласен с това допълнение към т. 8, моля да гласува.

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Аз не разбрах какви материали, освен законопроекта.

ПРЕДС. ЛЮБОМИР ГЕРДЖИКОВ: Тези, които преди това бяха казани.

„За” – 11, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма.

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Добре, тези нали ги предоставя на Гражданския съвет. И освен на Гражданския съвет да ги предоставим и на кой?

ПРЕДС. ЛЮБОМИР ГЕРДЖИКОВ: На сдруженията на експертите.

ЮЛИАНА КОЛЕВА: А кои са те, кой ще ни каже или ние ще ходим да си ги търсим по регистрите.

ПРЕДС. ЛЮБОМИР ГЕРДЖИКОВ: Няма какво да ги търсите, аз знам, те са точно 3 организациите, които са регистрирани.

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Аз смятам, че когато се предоставя на Гражданския съвет, той има съвсем коректен достъп до тези материали.

ПРЕДС. ЛЮБОМИР ГЕРДЖИКОВ: Предлагам 10 минути почивка.

БОГДАНА ЖЕЛЯВСКА: Колеги, имам процедурно предложение.

Тъй като отделихме 2 часа на една материя, която безспорно е важна, а сега ни предстоят по дневен ред още по-важни неща да обсъждаме, което е командироването на магистратите, плюс едни декларации. Тук обсъдихме с колегите и предлагаме да го отложим за следващо заседание на Гражданския съвет, като предлагаме след празниците да направим в петък още един граждански съвет. Дотогава няма да има и заседание на Висшия съдебен съвет. Датата е 10 май. Няма да е пълноценна сега дискусията.

ПРЕДС. ЛЮБОМИР ГЕРДЖИКОВ: Как да постъпим? Да прекъснем днешното заседание и да го продължим на 10 май или да прекратим днешното заседание и да насрочим ново?

ЦВЕТОМИР ЙОСИФОВ: Да приключим и да приемем решение, че насрочваме заседание за 10 май 2013 г. с тези 2 точки от дневния ред.

ГАЛИНА КАРАГЬОЗОВА: Отлага т. 2 и т. 3 за следващото заседание на Гражданския съвет, което ще се проведе на 10 май 2013 г.

НИКОЛАЙ РУНЕВСКИ: Колеги, само две думи.

Висшия съдебен съвет е органът, който предимно кадрува. Гражданският съвет към Висшия съдебен съвет би трябвало да се занимава именно с тези въпроси.

Към момента в последните седмици бяха направени две ключови назначения в съдебната власт. Беше избран председател на Окръжния съд – Пловдив, който е бил до този момент районен съдия. Не коментирам качествата на колегата. Очевидно Висшият съдебен съвет не смята, че трябва да сезира и Гражданския съвет с тези въпроси. Беше избран районен прокурор на София, най-голямата районна прокуратура, в който избор както успях да забележа водещият критерий е бил кой е по-малко неподходящ, а не кой е бил по-подходящ. Поне от това, което излезе като информация. Отново никаква информация не е постъпила в Гражданския съвет.

Моето предложение е, ако изобщо свърши нещо този Граждански съвет, той трябва да се съсредоточи върху ключовите назначения в съдебната власт и апелирам към г-н Герджиков като съпредседател, ако успее да получи някаква информация, за бъдещите по-важни назначения...

ЙОСИФ ГЕРОН: Всички назначения стоят в сайта на Висшия съдебен съвет.

ЮЛИАНА КОЛЕВА: Всички назначения са качени на сайта на Висшия съдебен съвет и всяка една организация независимо дали е в Гражданския съвет или не, може да вземе отношение по качествата на кандидатурите. Това смятам за безспорно и не смятам, че форматът на Гражданския съвет е този, който кадрува в съдебната система.

Колеги, като председател на Правната комисия ви информирам, че правилата за командироване на магистрати няма да бъдат поставени в дневния ред на Висшия съдебен съвет преди да бъдат обсъдени в Гражданския съвет.

Второ, моля ви, когато изготвяте становищата си да имате предвид, че това е дейност, която е изцяло и напълно в правомощията на административните ръководители. Казвам го за организациите, които не са професионални. Висшият съдебен съвет не може да наложи императивни правила. Това е изходната позиция, от която всички ние трябва да мислим каква трябва да е формата и какви са възможностите на Висшия съдебен съвет в тази посока.

ПРЕДС. ЛЮБОМИР ГЕРДЖИКОВ: Колеги, постъпи предложение от       г-жа Желявска да бъде прекратено днешното заседание, тъй като следващите точки са също от особена важност и те да бъдат отложени за  следващо заседание на Гражданския съвет, което да се проведе на 10 май 2013 г., петък, от 10,00 ч.

Моля, който е съгласен с направеното предложение, да гласува.

„За” – 11, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма.

Колеги, отлагаме т. 2 и т. 3 от днешния дневен ред за следващото заседание на Гражданския съвет, което ще се проведе на 10 май 2013 г., петък, от 10,00 часа.

Колеги, приключихме с дневния ред на днешното заседание.

Желая ви приятен ден.

(Заседанието приключи в 11,45 часа)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ                        ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ
ОТ ВСС                                                       ОТ НПО  

    (О)                                                                  (П)

КАМЕН ИВАНОВ                                     ЛЮБОМИР ГЕРДЖИКОВ

 


 

Приложения към протокола:

Приложение №1 - присъствали/отсъствали представители на организациите, членуващи в Гражданския съвет към ВСС, както и членове на ВСС.

Приложение №2 – писмо и изложение от Сдружение „Сефита” (от 04.02.2013 г.).

Приложение №3 – становище на Камарата на независимите оценители (от 17.04.2013 г.).

Приложение №4 – проект на правила за командироване на магистрати.

Приложение №5 – декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущество.

Приложение №6 –становище от Сдружение „Център на НПО в Разград” (от 25.04.2013 г.).

Приложение №7 – Акт № 1/26.04.2013 г., приет на заседание на Гражданския съвет към ВСС (на основание т. V.10 от приетите Правила за действие на Гражданския съвет).