Дневен ред на заседание на Гражданския съвет към ВСС, което ще се проведе на 26.04.2013 г.

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ

КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

ДНЕВЕН РЕД

за заседанието на Гражданския съвет

 

на 26.04.2013 г. (петък), 10,00 часа, Зала за пресконференции,

Висш съдебен съвет 

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ,

Предлагаме заседанието на Гражданския съвет да протече при следния дневен ред:

Точка 1: Проблеми и мерки за подобряване на дейността на съдебните експерти и съдебната експертиза като част от съдебния процес у нас – Наредба №3/2012 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, издадена на Министъра на правосъдието.

Приложения:

- Писмо и изложение от Сдружение „Сефита”,

- Становище на Камарата на независимите оценители;

Точка 2: Обсъждане на правилата за командироване на магистрати.

Точка 3: Обсъждане на формуляр за декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущество на кандидати за административни ръководители в органите на съдебната власт.

Приложение: Декларация за имотното състояние и произхода на средствата за придобиване на имущество.

 

            (П)                                                                                          (П)

Камен Иванов -                                                          Любомир Герджиков -

Председател на ГС съвет                                          Председател на ГС

от Висшия съдебен съвет                                          от НПО