Общо събрание на Сдружение "СЕФИТА"

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

СДРУЖЕНИЕ „СЕФИТА” – град София

 

П  О  К  А  Н  А

 

Управителният съвет свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 17.08.2023 г. от 16,00 часа, в град София, ул. „Ген. Михаил Кутузов” № 43, при следния дневен ред:

  1. Разглеждане на отчета за дейността на УС за 2022 г.;
  2. Приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 г.;
  3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Председателя на Управителния съвет на Сдружението за отчетната 2022 година;
  4. Разни.

 

Материалите за Общото събрание са на разположение на членовете му на адреса на Сдружението.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:        /П/

                                                                   Веселина Г. Попова

 

12.07.2023 г.

гр. София