Общо събрание на 21.06.2019 г.

 

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

СДРУЖЕНИЕ „СЕФИТА” – град София

 

П  О  К  А  Н  А

 

Управителният съвет свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 21.06.2019 г. от 16,00 часа, в град София, ул. „Ген. Михаил Кутузов” № 43, при следния дневен ред:

  1. Разглеждане на отчета за дейността на УС за 2018 г.;
  2. Приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 г.;
  3. Разглеждане на предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на Председателя на Управителния съвет на Сдружението за отчетната 2018 година;
  4. Разни.

 

Материалите за Общото събрание са на разположение на членовете му на адреса на Сдружението.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:         /п/

                                                                   Веселина Г. Попова