Сравнителен анализ на съвременни концепции за съдебната експертиза в България

Уважаеми Колеги,

Представяме на вашето внимание сравнителен анализ, изработен по дейност 5. от Проект: „Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/“, изпълнен от Сдружение СЕФИТА съгласно сключен административен договор № BG05SFOP001-3.003-0004-CO2, и осъществен с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Добро управление“ 2014 г. – 2020 г.

Разработката е на тема: „Сравнителен анализ на съвременни концепции за съдебната експертиза в България“, с основен акцент, насочен към проблемите при назначаването и извършването на съдебни експертизи, преценени през погледа на съдебните експерти, и пътищата за увеличаване на ефекта от експертната дейност за участниците и страните в съдебния процес, а също и като цяло - за повишаването на удовлетвореността на обществото от правосъдието.

В качеството на база за съпоставки и сравнения при разработването на темата, сме ползвали съдържащото се в проектна разработка, изпълнявана понастоящем по възлагане от Министерството на правосъдието на България в партньорство с Висшия съдебен съвет, под наименование: „Усъвършенстване модела на съдебните експертизи“. Този проект е с идентификатор BG05SFOP001-3.001-0017-C03, финансиран също по Оперативна програма „Добро управление“ 2014 г. – 2020 г., с начало на изпълнение 2 месеца след възлагането на проекта на Сдружение СЕФИТА, и е на стойност 345`000,- лева (са. 176`400 €).[1]

По проекта на Министерството е изпълнен доклад с наименование: „Аналитичен доклад за действащите модели на експертизите и организацията на работата на вещите лица в българската и европейската нормативна уредба“, в който се засяга сходна проблематика с тази, съдържаща се в проектната разработка на Сдружение СЕФИТА.

Съставители на доклад по проекта на Министерството, според съобщена информация при неговата презентация, са магистрати – съдии и прокурори, които са изразили становища по отделни проблемни области и са дали препоръки за промени в регулацията на съдебните експертизи в България.

Представеният на вниманието ви сравнителен анализ представлява съпоставка на тезите и подходите, формулирани при отделното и самостоятелно изпълнение на двата проекта, условно обозначени в разработката като ЕКСПЕРТЕН ПРОЕКТ (на Сдружение СЕФИТА) и МАГИСТРАТСКИ ПРОЕКТ (на Министерството на правосъдието).

Считаме направения и систематизиран анализ в доклада на Сдружение СЕФИТА и последващия синтез, като имащи самостоятелно значение, с потенциал да бъдат използвани като отправна точка при обсъждания за нормативни промени, насочени към подобряване на експертната дейност в правосъдието.

Поради гореизложеното се извиняваме за публикацията на Сравнителния анализ с известно закъснение, но желанието ни беше това да се извърши ведно с оповестяването на Аналитичния доклад на Министерството на правосъдието (за да имате възможност за непосредствено сравнение и собствена преценка), което и към настоящия момент няма данни да е осъществено, като в тази връзка официално сме поискали неговото публично представяне и достъпност до текстовото му съдържание.

Очакваме вашите коментари и препоръки!

УС на Сдружение СЕФИТА

 

[1] http://2020.eufunds.bg/bg/1/0/Project/Details?contractId=G83PijmURM0%3D