Предложения за нормативни промени

Уважаеми колеги,

Информираме ви, че във връзка с изпълнението от Сдружение СЕФИТА на проекта по програма ОПДУ 2020: „Съдебната експертиза в България и в страните от ЕС /граждански процес/“, сме изпратили на вниманието на Министъра на правосъдието и на Висшия съдебен съвет формулирани конкретни предложения за нормативни промени, в съответствие със съдържащото се в проектните разработки от Заключителния доклад.

В случай на положителни техни становища и инициативи, ще ви уведомим своевременно.

УС на Сдружение СЕФИТА

26.01.2019 г.