Информация относно представен доклад от Сдружение "СЕФИТА" на Международна конференция в гр. Прага

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че в изпълнение на предвиденото по проект № BG05SFOP001-3.003-0004 “СЪДЕБНАТА ЕКСПЕРТИЗА В БЪЛГАРИЯ И В СТРАНИТЕ ОТ ЕС /ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС/”, осъществяван от Сдружение "СЕФИТА" с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд и от националния бюджет на Република България, на ежегодната Международна конференция, провеждана в гр. Прага, Чехия, беше предоставена информация за успешното изпълнение на проекта, като беше изнесен също така доклад, базиран на данни от изработения Окончателен доклад на тема: „Сравнителен анализ на съвременни концепции за съдебната експертиза в България“.

Към изнесените данни беше проявен значителен интерес от камари и организации на съдебни експерти и оценители от различни европейски страни.

Данни от доклада бяха предоставени и на проведената работна среща на организации от ЕвроЕксперт.

Беше договорено в рамките на подписаните Меморандуми за сътрудничество с отделните организации да продължи работата по постигане на конвергенция в сферата на съдебното експертизиране в страните от ЕС.  

 

УС на Сдружение "СЕФИТА"

03.12.2018 г.

Информация относно представен доклад от Сдружение